Την απόκτηση της εταιρίας με την επωνυμία «Αγροτικός Οίκος Σπύρου Management Services Μονοπρόσωπη Eταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΣΠΥΡΟΥ Management Services ΜΟΝ. ΕΠΕ» με τίμημα ισάξιο της ονομαστική αξίας των εταιρικών μεριδίων αυτής, ενέκρινε η «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε.», με την από 28/02/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Η αγορά της ανωτέρω εταιρίας δεν πρόκειται να επηρεάσει σημαντικά τα αποτελέσματα του ομίλου, σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω απόκτηση εντάσσεται στο πλαίσιο σχεδιασμού & ενίσχυσης  του τομέα παροχής υπηρεσιών της εταιρίας, καθώς και  αξιοποίησης της τεχνογνωσίας του ομίλου στην κατάρτιση και υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων  διοικητικής και οικονομικής οργάνωσης, ώστε να ενταχθούν στον ευρύτερο σκοπό της.

ΠΗΓΗ