Τα οικονομικά της αποτελέσματα για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 ανακοίνωσε η Viohalco S.A..

 

Βασικά σημεία πρώτου εξαμήνου 2018

 

– Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 19% έναντι του πρώτου εξαμήνου 2017 και ανήλθε σε 2.186 εκ. ευρώ.

 

– Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμειναν σταθερά σε 169 εκ. ευρώ. Το a-EBITDA αυξήθηκε σε 143,6 εκ. ευρώ έναντι 142,7 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2017.

 

– Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητα στα 46 εκ. ευρώ.

 

– Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου αυξήθηκαν κατά 35% έναντι του πρώτου εξαμήνου 2017 και διαμορφώθηκαν στα 40 εκ. ευρώ.

 

– Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 1.599 εκ. ευρώ έναντι 1.528 εκ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2017, κυρίως λόγω των νέων δανείων που εξασφαλίστηκαν για τη χρηματοδότηση έργων στους κλάδους των καλωδίων και των σωλήνων χάλυβα, καθώς και λόγω αυξημένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης

 

Επισκόπηση

 

Το πρώτο εξάμηνο του 2018 χαρακτηρίστηκε από θετικές εξελίξεις στους βασικούς κλάδους της Viohalco. Οι όγκοι πωλήσεων και ο κύκλος εργασιών αυξήθηκαν στους κλάδους αλουμινίου και χαλκού, χάρη κυρίως στην ενισχυμένη ζήτηση, αλλά και στις τιμές μετάλλων. Στον κλάδο χάλυβα καταγράφηκαν βελτιωμένοι όγκοι πωλήσεων και αύξηση τιμών, ενώ αυξήθηκε το ποσοστό αξιοποίησης της δυναμικότητας των εργοστασίων και η παραγωγικότητα, μετά την ολοκλήρωση της στρατηγικής επένδυσης στο έλαστρο της Dojran Steel το 2017.

 

Στον κλάδο των σωλήνων χάλυβα, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε, καθώς η Σωληνουργεία Κορίνθου εκτέλεσε μια σειρά από σημαντικά έργα κατά τη διάρκεια της περιόδου, κυρίως για την αγορά των υποθαλάσσιων αγωγών. Οι επιδόσεις του κλάδου καλωδίων παρέμειναν σταθερές έναντι του πρώτου εξαμήνου 2017, καθώς οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων επηρέασαν αρνητικά τα επίπεδα αξιοποίησης της δυναμικότητας των εργοστασίων. Το πρώτο εξάμηνο του 2018 ήταν μια δυναμική περίοδος για τον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων, με το σύνολο των σημαντικών έργων σε εξέλιξη να προχωρούν ικανοποιητικά.

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018, η ElvalHalcor συνέχισε την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματός της ύψους 150 εκ. ευρώ σε εξοπλισμό, τεχνολογία και υποδομή, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του τομέα έλασης αλουμινίου.

 

Οικονομική ανασκόπηση

 

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco ανήλθε σε 2.186 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, αυξημένος κατά 19% από 1.836 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017. Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στους αυξημένους όγκους πωλήσεων, αλλά και στις τιμές μετάλλων.

 

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ΕΒΙTDA) παρέμειναν σταθερά και ανήλθαν σε 169 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

 

Το ενοποιημένο a-EBITDA αυξήθηκε σε 143,6 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018 από 142,7 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2017.

 

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 2% σε 55 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.

 

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους της περιόδου διαμορφώθηκαν σε 40 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 35% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2017 (30 εκ. ευρώ). Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, αναγνωρίστηκαν αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που προέκυψαν από τις φορολογικές ζημιές εις νέον και τους κανόνες περί υποκεφαλαιοδότησης (ίσες με 5 εκ. ευρώ), ενώ οι φορολογικές υποχρεώσεις του πρώτου εξαμήνου του 2017 περιλάμβαναν μια έκτακτη χρέωση 7 εκ. ευρώ.

 

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της περιόδου ανήλθαν σε 77 εκ. ευρώ, ενώ οι αποσβέσεις διαμορφώθηκαν σε 70 εκ. ευρώ.

 

Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ανέρχονται σε 2.061 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, αυξημένα κατά 21% από τις 31 Δεκεμβρίου 2017 (1.698 εκ. ευρώ). Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στην άνοδο του υπολοίπου απαιτήσεων λόγω των υψηλότερων πωλήσεων που καταγράφηκαν στους κλάδους αλουμινίου, χαλκού, χάλυβα και σωλήνων χάλυβα, καθώς και λόγω των υψηλότερων τιμών στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME).

 

Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν από 2.455 εκ. ευρώ στο τέλος του 2017 σε 2.800 εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της αύξησης των αγορών πρώτων υλών και της ανόδου των τιμών στο LME.

 

Ο δανεισμός των εταιριών της Viohalco ανήλθε σε 1.798 εκ. ευρώ και αποτελείται από μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια, ύψους 41% και 59% αντίστοιχα. Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο ανακυκλούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις, οι οποίες αναθεωρούνται σε ετήσια βάση με τις επετείους τους να είναι διασκορπισμένες σε όλο το έτος.

 

Επί του παρόντος, οι θυγατρικές της Viohalcο σε 4 συνεργασία με τα κύρια χρηματοδοτικά τραπεζικά ιδρύματα, ολοκληρώνουν τη μετατροπή ενός σημαντικού μέρους του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού από βραχυπρόθεσμο σε μακροπρόθεσμο.

ΠΗΓΗ

Προηγούμενο άρθροΝέα καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης σε πυρόπληκτους συνταξιούχους
Επόμενο άρθρο“Στον αέρα” το πρωτάθλημα – αναβλήθηκε η κλήρωση