Αύξηση 33% παρουσίασαν τα λειτουργικά έσοδα της Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. κατά το A’ εξάμηνο του 2018, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην ενσωμάτωση των μισθωμάτων από τις νέες επενδύσεις, όσο και στη περαιτέρω μίσθωση κενών χώρων.

 

Οι νέες επενδύσεις κατά το A’ εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε €16,7 εκατ. και η αξία του χαρτοφυλακίου των ακινήτων την 30.06.2018 αποτιμήθηκε σε €96,3 εκατ. έναντι €79,5 εκατ. την 31.12.2017. Συγκεκριμένα, την 30η Ιουνίου 2018 η Εταιρεία κατείχε 37 ακίνητα υψηλής ποιότητας και απόδοσης, σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές της χώρας.

 

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων, και κερδών από αναπροσαρμογές επενδυτικών ακινήτων και προβλέψεων απομείωσης απαιτήσεων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε €377 χιλ. έναντι €172,3 χιλ. την 30.06.2017. Η Εταιρεία, κατά το Α’ εξάμηνο του 2018, παρουσίασε κέρδη προ φόρων ύψους €40 χιλ. έναντι κερδών €280,9 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2017.

 

Αντίστοιχα, οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε €306,5 χιλ. έναντι ζημιών €1,1 χιλ. του αντίστοιχου εξαμήνου του 2017.

 

Η Εσωτερική Λογιστική Αξία (NAV) της Εταιρείας ανήλθε σε €0,98 ανά μετοχή.

ΠΗΓΗ

Προηγούμενο άρθροΑύξηση 4% του κύκλου εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο τον Ιούλιο
Επόμενο άρθροΟλοκληρώθηκε η αναχρηματοδότηση των δανείων