ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ “Ένα Αστέρι Γεννιέται”

 

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις διότι περιέχουν σημαντικές, γενικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα του παραγωγού και των συμμετεχόντων – καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό “Ένα Αστέρι Γεννιέται” (εφεξής ο “Διαγωνισμός”).

Υποβάλλοντας την αίτηση συμμετοχής, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους και τους κανόνες του Διαγωνισμού. Οι παρόντες όροι ενδέχεται να μεταβληθούν, τροποποιηθούν ή ανανεωθούν οποτεδήποτε ή εκάστοτε, πριν ή κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ανακοίνωση. Σας συνιστούμε να ανατρέχετε συχνά και προσεκτικά σε αυτούς και εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους σήμερα ή δεν συμφωνήσετε οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα να μην υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής ή να αποσύρετε την αίτηση ή τη συμμετοχή σας.

Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η Εταιρεία με την επωνυμία “ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ”, η οποία εδρεύει στο Βόλο, Π. Ε. Μαγνησίας, οδός Φερών αρ. 65, (καλούμενη εφεξής ως “ο Παραγωγός”) θα προβεί στην παραγωγή της ραδιοφωνικής εκπομπής με τίτλο “Ένα Αστέρι Γεννιέται”, η οποία θα αναμεταδίδεται στην Ελλάδα στα όρια της νομίμου εμβέλειας του σταθμού αλλά και διαδικτυακά από τον ραδιοφωνικό σταθμό ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ (καλούμενος εφεξής το “ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ”) κατά το χρονικό διάστημα της επιλογής του σταθμού.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός σκοπό έχει να αναδείξει την καλύτερη γυναίκα ραδιοφωνική (μουσική) παραγωγό μεταξύ των συμμετεχόντων. Τίθεται όριο ηλικίας των συμμετεχόντων μεταξύ 25 – 35 ετών.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ

Η ενδιαφερόμενη πρέπει να αποστείλει το βιογραφικό της μαζί με ένα ηχητικό demo (ψυχαγωγικής εκπομπής με ελληνική μουσική) διάρκειας 15 λεπτών έως την 10η Αυγούστου 2019 στο email: [email protected]. Υποβάλλοντας το mail με τα ζητούμενα στοιχεία η συμμετέχουσα δηλώνει, δεσμεύεται, συμφωνεί και αποδέχεται ρητώς τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και την επιλογή των συμμετεχόντων από το ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ:

 

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή απευθύνεται αποκλειστικά σε όλες όσες διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και έχουν συμπληρώσει το 25ο και δεν έχουν υπερβεί το 35ο έτος της ηλικίας τους. Απαγορεύεται η συμμετοχή υπαλλήλων του ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ, συγγενών πρώτου και δευτέρου βαθμού και των συζύγων αυτών στον Διαγωνισμό. Επίσης εξαιρούνται από το διαγωνισμό πρόσωπα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

 

  1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο κριτικός έλεγχος των demo δεν θα ξεκινήσει νωρίτερα από 11/08/2019. Το πρώτο casting θα αφορά σε όσες συμμετέχουσες επιθυμούν να προσέλθουν στον διαγωνισμό. Τα μέλη της επιτροπής θα επιλεγούν από το ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ. Από την πρώτη επιλογή (casting) θα επιλεγούν  4 συμμετέχουσες. Αυτές θα διαγωνιστούν για 3 ανά εβδομάδα ημέρες κατά τις παρακάτω ημερομηνίες. Η κάθε παραγωγός θα κάνει εκπομπή για 1 ώρα την ημέρα. Το κοινό θα ψηφίζει την αγαπημένη του παραγωγό και εκείνη με τις περισσότερες ψήφους, θα αναλαμβάνει ακόμη μια μέρα παραγωγής επί 1 ώρα. Η τελική νικήτρια θα καταρτίσει ετήσια συμφωνία συνεργασίας με τον σταθμό. To ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη διαδικασία επιλογής με ανακοίνωσή του στην ιστοσελίδα του σταθμού.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής ψηφοφορίας του κοινού, στις οποίες το κοινό θα ψηφίζει την αγαπημένη του παραγωγό και εκείνη με τις λιγότερους ψήφους θα αποχωρεί, είναι οι εξής:

1ο Poll: 2/12 εως 6/12

2ο Poll: 9/12 εως 13/12

3ο Poll: 16/12 εως 20/12

Η νικήτρια του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2019. Η Διάρκεια του διαγωνισμού θα είναι από 01/10 εως 20/12, και οι εκπομπές θα λαμβάνουν χώρα καθημερινώς από Τρίτη έως και Παρασκευή από 10:00 ως 11:00 πμ.

 

  1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η συμμετέχουσα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη αλήθεια, ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα των δεδομένων και του περιεχομένου που υποβάλλεται, γνωστοποιείται ή αναφέρεται στο mail συμμετοχής. Ελλιπείς, ανακριβείς ή ψευδείς πληροφορίες που υποβλήθηκαν ή/και ψευδείς δηλώσεις που υποβλήθηκαν, δίδουν το δικαίωμα στο ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑή/και κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού καθώς και μετά το πέρας αυτού, να αποκλείσει την συμμετέχουσα από τη διαδικασία επιλογής καθώς και από οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού.

 

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ

Κάθε συμμετέχουσα εκχωρεί δια του παρόντος στον Παραγωγό, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα και χωρίς κανένα αντάλλαγμα, το δικαίωμα της εμπορικής εκμετάλλευσης ανά τον κόσμο της εικόνας της, της φωνής και εν γένει, της παρουσίας της σε όλα τα διάφορα στάδια του Διαγωνισμού, χωρίς χρονικό, γεωγραφικό ή άλλου είδους περιορισμό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά: της άδειας χρήσης, αντιγραφής, καταγραφής, διανομής, αναπαραγωγής, γνωστοποίησης, πώλησης, μεταπώλησης, μεταβίβασης σε τρίτο, απεικόνισης, δημόσιας εκτέλεσης, μετάδοσης, δημοσίευσης, αναμετάδοσης, μετάφρασης, μεταφόρτωσης, δημιουργίας παράγωγων έργων και άλλου είδους χρήσης και εκμετάλλευσης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, του συνόλου ή μέρους της εκπομπής, της παρουσίας, των δεδομένων, των προσωπικών πληροφοριών, φωτογραφιών ή άλλων στοιχείων που δημιουργήθηκαν από την συμμετέχουσα και υποβλήθηκαν, μεταφορτώθηκαν ή άλλως μοιράσθηκαν με το ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ, για οποιονδήποτε σκοπό σε κάθε μορφή, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο σήμερα γνωστό ή που θα αναπτυχθεί στο μέλλον και με οποιαδήποτε τεχνολογία ή συσκευές που είναι σήμερα γνωστές ή θα αναπτυχθούν στο μέλλον και τη διαφήμιση, εμπορία και προώθησή τους. Επιπλέον, χορηγεί δια του παρόντος ρητώς και ανεπιφύλακτα στο ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ το δικαίωμα να εκχωρήσει περαιτέρω τα εν λόγω δικαιώματα (εν όλω ή εν μέρει) σε οποιονδήποτε τρίτο, με ή χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα και χωρίς κανένα χρονικό, γεωγραφικό ή άλλο περιορισμό, εκχώρησης για την οποία ήδη παρέχει δια του παρόντος την ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη συναίνεσή του για να διασφαλισθεί, κατά την αποκλειστική κρίση του ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ, η βέλτιστη εκμετάλλευση του Διαγωνισμού, παραιτούμενη δια του παρόντος από οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο δικαίωμα που απορρέει από τα ανωτέρω.

5. Το ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ θα επικοινωνεί με την συμμετέχουσα εάν γίνει αποδεκτή για συμμετοχή στο στάδιο της τελικής επιλογής. Θα ειδοποιήσει την συμμετέχουσα για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας, καθώς και την ημέρα και τόπο που θα διεξαχθεί το τελικό στάδιο του διαγωνισμού

 

  1. Διαγωνιζόμενη που θα απουσιάσει πλέον των δύο ωρών (μία ώρα ανά ημέρα) από τον διαγωνισμό αυτομάτως θα αποβάλλεται από αυτόν, χωρίς να διατηρεί καμία απολύτως απαίτηση σε βάρος του παραγωγού σταθμού ή άλλα δικαιώματα.

 

  1. Οι διαγωνιζόμενες αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αναρτούν στις σελίδες που διατηρούν στα μέσα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης (instagram, facebook) κατά την διάρκεια της συμμετοχής τους στον διαγωνισμό post σχετικά με το διαγωνισμό, τέσσερις φορές την εβδομάδα.
  2. Η Συμμετοχή στον Διαγωνισμό υποδηλώνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από την συμμετέχουσα των παρόντων όρων και οποιονδήποτε πρόσθετων προϋποθέσεων ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Αδυναμία (άρνηση) της συμμετέχουσας να αποδεχθεί πλήρως και υπογράψει οποιουσδήποτε όρους και αιτήματα, πριν ή/και κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, θα αποτελεί λόγο για την αποβολή του συμμετέχοντος από τον Διαγωνισμό.
  3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Δια του παρόντος και δια της υποβολής την παρούσας δήλωσης συμμετοχής, η συμμετέχουσα συναινεί στη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών του δεδομένων από το ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ, έτσι ώστε το ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ θα έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει ένα προσωπικό αρχείο δεδομένων, το οποίο θα περιλαμβάνει τα προσωπικά δεδομένα κάθε συμμετέχουσας, σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, κατά τη διαδικασία επιλογής, του ραδιοφωνικού προγράμματος, αποκλειστικά για τους σκοπούς των ειδικών αναγκών παραγωγής. Τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σε ένα αρχείο προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του ΓΚΠΠΔ (GDPR). Σκοπός της τήρησης του εν λόγω αρχείου είναι η συλλογή προσωπικών πληροφοριών των προσώπων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό. Δεν θα υπάρχουν τρίτοι παραλήπτες των δεδομένων αυτών εκτός από το ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ. Η συμμετέχουσα δηλώνει περαιτέρω ότι έχει γνώση όλων των σχετικών δικαιωμάτων της αναφορικά με το αρχείο δεδομένων και ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ . Το σύνολο των προσωπικών δεδομένων, πληροφοριών ή δηλώσεων θα συλλέγονται σε ειδικά ασφαλή περιοχή, από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και θα τηρούνται σε αρχείο ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, σε πλήρη συμμόρφωση με τον νόμο. Τα δεδομένα ή οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται από τον Συμμετέχοντα με το Έντυπο Αίτησης Συμμετοχής ή οι φωτογραφίες που μεταφορτώνονται σε αυτό για την ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, θα παραμένουν και θα αρχειοθετούνται σε μία ειδικά ασφαλή περιοχή. Μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ(ως παραλήπτες) θα έχουν πρόσβαση σε αυτά.

Η Συμμετέχουσα έχει πλήρη πρόσβαση στα δεδομένα και μπορεί να ζητήσει από το ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ να διαγράψει οποτεδήποτε τα εν λόγω δεδομένα, εάν αποφασίσει να αποσύρει την αίτησή του ή τη συμμετοχή του από τον Διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση, το ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ θα διαγράψει τα δεδομένα της αιτούσης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη του σχετικού εγγράφου αιτήματός της και πάντως όχι νωρίτερα από το πέρας του διαγωνισμού.

 

  1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε κάθε περίπτωση το ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ δεν ευθύνεται ούτε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια, άμεση ή έμμεση, οικονομική, αποθετική ή άλλου είδους, που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την αίτηση και τη συμμετοχή της Συμμετέχουσας στον Διαγωνισμό. Το ΡΑΔΙΟ ΒΕΡΑ δεν έχει καμία ευθύνη για τη διάδοση δεδομένων ή άλλου υλικού από τους χρήστες του διαδικτύου και μέσω των κοινωνικών δικτύων με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο από οποιονδήποτε τρίτο.

  1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες Όροι και οποιοιδήποτε πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με Ελληνική νομοθεσία και οποιαδήποτε διένεξη θα επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια του Βόλου.

 

Συμφωνώ με τους όρους συμμετοχής