Καλύφθηκε ήδη την πρώτη μέρα της Δημόσιας Προσφοράς πάνω από το 50% της έκδοσης των 200 εκατ. ευρώ που προωθεί η εισηγμένη. Όπως μάλιστα αναφέρουν πηγές κοντά στην διαδικασία, ήδη από τις πρώτες ώρες υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές.

 

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη έως την Πέμπτη η Δημόσια Προσφορά για το εταιρικό ομόλογο. Το εύρος απόδοσης είναι 3,50%-3,90%. Δύναται να ισούται με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής, έως 25 μονάδες βάσης.

 

Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν και το Επιτόκιο και την Τιμή Διάθεσης που εξάγουν την τελική απόδοση. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση, το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από τους Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος των Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στον βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της Έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια.

ΠΗΓΗ