Με καθαρά κέρδη 18,237 εκατ. ευρώ και έσοδα 57,88 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2017 για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας.

 

Τα συνολικά κέρδη της θυγατρικής ΕΤΑΔ, ανήλθαν σε 26,5 εκατ. ευρώ στο εξεταζόμενο διάστημα, και προέρχονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από την οργανική κερδοφορία της, καθώς τα κέρδη από την αποτίμηση των ακινήτων αντισταθμίστηκαν από τα έξοδα προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, δικαστικές υποθέσεις και διαφορές από φορολογικό έλεγχο προηγούμενων χρήσεων απορροφηθεισών θυγατρικών.

 

Επιπλέον της οργανικής κερδοφορίας τα καθαρά αποτελέσματα ενισχύθηκαν και από την είσπραξη μερισμάτων από τις συγγενείς εταιρείες, ύψους € 4,8 εκατ. που αφορούσαν σωρευμένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων των εταιρειών αυτών. Σε επίπεδο Ομίλου, τα μερίσματα αυτά απαλείφονται (μειώνοντας την αξία των συγγενών εταιρειών), καθώς στα ενοποιημένα αποτελέσματα αναγνωρίζεται το ποσοστό που αναλογεί στον Όμιλο από τα αποτελέσματα χρήσης των εταιρειών αυτών (ζημία € 2,7 εκατ. κυρίως λόγω εγγραφών απομείωσης παγίων που σχημάτισε μια συγγενής εταιρεία).

 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα, αφορούν έσοδα τόκων σχετικών με τα διαθέσιμα της ΕΤΑΔ, καθώς και έσοδα/έξοδα σχετικά με τόκους υπερημερίας (αφορούν κυρίως καθυστερήσεις στην είσπραξη απαιτήσεων ή/και πληρωμής υποχρεώσεων σχετικά με δικαστικές υποθέσεις).

 

Τα έσοδα του ΤΑΙΠΕΔ που αφορούν ποσοστό επί των αξιοποιήσεων περιουσιακών στοιχείων λογίζονται χρονικά με την ολοκλήρωση των συναλλαγών και άρα δεν μερίζονται αναλογικά στους μήνες, σε αντίθεση με τα σταθερά έξοδά του.

 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές διακυμάνσεις στην κερδοφορία της εταιρείας μεταξύ των χρήσεων, αναλόγως του εάν ολοκληρώνονται σε εκάστοτε χρήση συναλλαγές αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου υψηλής αξίας.

ΠΗΓΗ

Προηγούμενο άρθροΠορεία της ΑΔΕΔΥ στο κέντρο για τα βαρέα και ανθυγιεινά
Επόμενο άρθρο“O Τουρισμός στο Δρόμο του Μεταξιού”