Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την πρόταση της Επιτροπής για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού Οργανισμού eu-LISA που είναι επιφορτισμένος με τη Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων μεγάλης κλίμακας στους τομείς των ελευθεριών, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Η ενίσχυση του eu-LISA αποτελεί πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την περίοδο 2018-2019. Η πρόταση που υπέβαλε τον Ιούνιο του 2017 ο Δ. Αβραμόπουλος διασφαλίζει τη μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα όλων των πληροφοριακών συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ για τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τη διαχείριση των συνόρων με στόχο την αντιμετώπιση σημαντικών κενών ασφαλείας.

 

Σε δήλωσή του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έγκριση του Συμβουλίου επισημαίνοντας ότι «στο εξής, ο ευρωπαϊκός Οργανισμός eu-LISA θα εξελιχθεί σε νευραλγικό κέντρο όλων των πληροφοριακών μας συστημάτων για την προστασία των συνόρων, τη μετανάστευση και την ασφάλεια. Οι πληροφορίες αποτελούν ένα πολύ ισχυρό εργαλείο και η ενίσχυση του Οργανισμού θα εξασφαλίσει ότι το προσωπικό των υπηρεσιών μετανάστευσης, οι συνοριοφύλακες και οι αρχές επιβολής του νόμου θα έχουν εγκαίρως στη διάθεσή τους την κατάλληλη πληροφόρηση. Θα συμβάλλει, επίσης, στη διασύνδεση των επιμέρους στοιχείων για τη δημιουργία μιας πραγματικής και αποτελεσματικής Ένωσης Ασφαλείας».

 

Η αναβάθμιση του eu-LISA θα δώσει τη δυνατότητα στον Οργανισμό να αναλάβει περισσότερα καθήκοντα και να παρέχει κεντρική λειτουργική διαχείριση συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ για τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τη διαχείριση των συνόρων, σύμφωνα με Κοινοτικές πηγές.

 

Ειδικότερα, ο ενισχυμένος eu-LISA θα συμβάλλει:

 

-στην υλοποίηση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ,

 

-στην ανάπτυξη νέων συστημάτων: με την πρόταση για τον προϋπολογισμό ύψους 2 δις ευρώ για την περίοδο 2019-2027, ο Οργανισμός θα αναπτύξει και θα διαχειριστεί μελλοντικά ευρωπαϊκά συστήματα πληροφοριών μεγάλης κλίμακας όπως το Σύστημα Εισόδου- Εξόδου (EES), το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδείας Ταξιδίου (ETIAS), καθώς και το αναβαθμισμένο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS-TCN),

 

-στην αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων: ο οργανισμός θα συντηρεί και θα διαχειρίζεται υφιστάμενα συστήματα, όπως το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) και το Eurodac, για τα οποία είναι ήδη αρμόδιος,

 

-στην παροχή στήριξης προς τα Κράτη Μέλη.

 

 

 

ΠΗΓΗ