Το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή άναψαν το πράσινο φως για τη συγχώνευση της “ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ.” και της κατά 100% θυγατρικής της ιδιωτικής μονοπρόσωπης κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία “ΚΑΡ.ΜΑ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΕ.” με απορρόφηση της δεύτερης εταιρίας από την πρώτη.

ΠΗΓΗ