Μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2018 αναστέλλεται η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρίας “Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.”, για μέγιστο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, καθώς υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας ότι οι εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01.01- 30.06.2018 της εν λόγω εταιρίας, οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν την 27η Σεπτεμβρίου 2018, δεν έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, όπως προκύπτει από την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, στην οποία διατυπώνεται «Γνώμη με επιφύλαξη», ανακοίνωσε το ΧΑ.

 

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του ΧΑ, η Νίκας ΝΙΚΑΣ 0,00%, με ανακοίνωσή της στο χρηματιστήριο, ανέφερε πως θα προβεί σε επαναδημοσίευση της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2018, λόγω υιοθέτησης πρόσθετης πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων ποσού € 810 χιλ. ευρώ όπως αναφέρονταν στην έκθεση επισκόπησης του ανεξάρτητου ελεγκτή λογιστή, ημερομηνίας 26 Σεπτεμβρίου 2018.

 

Μετά την παραπάνω διόρθωση, τα αποτελέσματα του α’ εξαμήνου 2018, τα ίδια κεφάλαια και οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου θα μειωθούν κατά το ποσό των € 810 χιλ. σε σχέση με τα αντίστοιχα κονδύλια της Ενδιάμεσης Συνοπτικής Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, η οποία αρχικά δημοσιεύτηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2018.

ΠΗΓΗ

Προηγούμενο άρθροΗ Ιταλία θέτει σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό εγχείρημα
Επόμενο άρθροΗ Ιταλία θέτει σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό εγχείρημα