Ενοποιημένες πωλήσεις 131,68 εκατ. ευρώ είχε η Attica Group στο α’ εξάμηνο της χρήσης, από 112,07 εκατ. πέρυσι, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που ανακοίνωσε, τις πρώτες με την πλήρη ενοποίηση της Hellenic Seaways για περίοδο ενός μήνα (1.6.2018-30.6.2018).

 

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε Ευρώ 8,81 εκατ., έναντι αντίστοιχων κερδών Ευρώ 7,07 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2017.

 

Η άνοδος του κύκλου εργασιών του Ομίλου αντισταθμίστηκε από τη συνεχιζόμενη, σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2017, άνοδο της τιμής των καυσίμων που επιβάρυνε τα αποτελέσματα με ποσό άνω των Ευρώ 12 εκατ. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή των καυσίμων συνέχισε την ανοδική της πορεία αφού προηγήθηκε άνοδος κατά 50% το α’ εξάμηνο 2017, σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2016.

 

Επισημαίνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας έχει έντονη εποχικότητα με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο.

 

Στις 30 Ιουνίου 2018, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 48,78 εκατ. έναντι Ευρώ 44,10 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2017.

 

Τα Ενσώματα Πάγια του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την 31.12.2017 (Ευρώ 664,70 εκατ. έναντι Ευρώ 527,07 εκατ.) η οποία οφείλεται στην ολική ενσωμάτωση της HSW.

 

Ο Όμιλος στις 30.6.2018 είχε μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Ευρώ 283,14 εκατ. έναντι Ευρώ 214,43 εκατ. στις 31.12.2017 και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Ευρώ 73,44 εκατ. έναντι Ευρώ 24,30 εκατ. στις 31.12.2017. Η αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων προέκυψε κυρίως λόγω της ολικής ενσωμάτωσης της HSW.

 

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 405,53 εκατ. από Ευρώ 402,92 εκατ. στις 31.12.2017.

 

Το μεταφορικό έργο του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη την ολική ενσωμάτωση των μεγεθών της HSW στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Attica Group, η οποία αφορά μόνο τον μήνα Ιούνιο (1.6.2018-30.6.2018), ανήλθε σε 2,05 εκατ. επιβάτες (αύξηση 32,5% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2017), 278,71 χιλ. Ι.Χ. οχήματα (αύξηση 27,0%) και 167,88 χιλ. φορτηγά οχήματα (αύξηση 14,5%).

 

Στις γραμμές της Αδριατικής καθώς και στις γραμμές Ηρακλείου και Χανίων τα πλοία της Attica Group λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ.

ΠΗΓΗ

Προηγούμενο άρθρο«Οι εκδικητικές διώξεις της ΓΑΔΑ θα πέσουν στο κενό»
Επόμενο άρθροΟργανωτικές αλλαγές στην ηγετική ομάδα της LeasePlan και LeasePlan Hellas