Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της Εταιρείας για τη χρήση 2018 ανήλθαν σε €2.879 χιλ. έναντι κερδών €940 χιλ. το 2017.

 

Κατά τη χρήση 2018 η Εταιρεία πέτυχε την αύξηση όλων των χρηματοοικονομικών μεγεθών της, ειδικότερα:

 

 Η Εταιρεία έκανε επενδύσεις ύψους € 11.514 χιλ. το 2018 προσθέτοντας 5 νέα ακίνητα στο χαρτοφυλάκιό της. Την 31η Δεκεμβρίου 2018 το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας περιλάμβανε 14 ακίνητα συνολικής αξίας € 39.812 χιλ. και παρουσίασε αύξηση 51,1% εν σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2017.

 

 Τα έσοδα από μισθώματα αυξήθηκαν κατά 15,4% σε € 2.175 χιλ. από € 1.885 χιλ. λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέες επενδύσεις σε ακίνητα της Εταιρείας.

 

 Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία για τη χρήση ανήλθαν σε €1.734 χιλ. έναντι €99 χιλ. για τη χρήση 2017. Από την απόκτηση των νέων επενδυτικών ακινήτων κατά τη διάρκεια της χρήσης προέκυψε κέρδος από αναπροσαρμογή ποσού €565 χιλ., ενώ από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου προέκυψε κέρδος €1.169 χιλ.

 

 Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αναπροσαρμογή ακινήτων και μη επαναλαμβανομένων εξόδων, αυξήθηκαν κατά 14,9% και ανήλθαν σε € 1.436 χιλ. έναντι € 1.250 χιλ. το 2017.

 

 Τα κέρδη προ φόρων, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αναπροσαρμογή ακινήτων, παρουσίασαν αύξηση 31,5% και ανήλθαν σε €1.387 χιλ. έναντι € 1.055 χιλ. το 2017.

 

 Η εσωτερική αξία (NAV) της μετοχής αυξήθηκε κατά 8,7% σε € 2,58 έναντι € 2,37 στα τέλη της προηγούμενης χρήσης.

 

 Την 31η Δεκεμβρίου 2018 οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε € 9.640 χιλ. μέσω των οποίων χρηματοδοτήθηκαν οι νέες επενδύσεις της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα ο δείκτης μόχλευσης της Εταιρείας (Loan To Value) μη συμπεριλαμβανομένων των μετρητών διαμορφώθηκε σε 24,3% ενώ ο καθαρός δείκτης μόχλευσης (Net Loan To Value) ήταν 21,0%.

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας την 31 η Δεκεμβρίου 2018 ανέρχονταν συνολικά σε € 1.303 χιλ. από € 2.536 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2017.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την διανομή μερίσματος ποσού € 656 χιλ. ή € 0,055 ανά μετοχή, από τα κέρδη της χρήσης 2018.

ΠΗΓΗ