Στα 2,87 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2018

Στα 2,87 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη το 2018

Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της Εταιρείας για τη χρήση 2018 ανήλθαν σε €2.879 χιλ. έναντι κερδών €940 χιλ. το 2017.

 

Κατά τη χρήση 2018 η Εταιρεία πέτυχε την αύξηση όλων των χρηματοοικονομικών μεγεθών της, ειδικότερα:

 

 Η Εταιρεία έκανε επενδύσεις ύψους € 11.514 χιλ. το 2018 προσθέτοντας 5 νέα ακίνητα στο χαρτοφυλάκιό της. Την 31η Δεκεμβρίου 2018 το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Εταιρείας περιλάμβανε 14 ακίνητα συνολικής αξίας € 39.812 χιλ. και παρουσίασε αύξηση 51,1% εν σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2017.

 

 Τα έσοδα από μισθώματα αυξήθηκαν κατά 15,4% σε € 2.175 χιλ. από € 1.885 χιλ. λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων από τις νέες επενδύσεις σε ακίνητα της Εταιρείας.

 

 Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα σε εύλογη αξία για τη χρήση ανήλθαν σε €1.734 χιλ. έναντι €99 χιλ. για τη χρήση 2017. Από την απόκτηση των νέων επενδυτικών ακινήτων κατά τη διάρκεια της χρήσης προέκυψε κέρδος από αναπροσαρμογή ποσού €565 χιλ., ενώ από την αναπροσαρμογή της εύλογης αξίας του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου προέκυψε κέρδος €1.169 χιλ.

 

 Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αναπροσαρμογή ακινήτων και μη επαναλαμβανομένων εξόδων, αυξήθηκαν κατά 14,9% και ανήλθαν σε € 1.436 χιλ. έναντι € 1.250 χιλ. το 2017.

 

 Τα κέρδη προ φόρων, μη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από αναπροσαρμογή ακινήτων, παρουσίασαν αύξηση 31,5% και ανήλθαν σε €1.387 χιλ. έναντι € 1.055 χιλ. το 2017.

 

 Η εσωτερική αξία (NAV) της μετοχής αυξήθηκε κατά 8,7% σε € 2,58 έναντι € 2,37 στα τέλη της προηγούμενης χρήσης.

 

 Την 31η Δεκεμβρίου 2018 οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε € 9.640 χιλ. μέσω των οποίων χρηματοδοτήθηκαν οι νέες επενδύσεις της Εταιρείας. Ως αποτέλεσμα ο δείκτης μόχλευσης της Εταιρείας (Loan To Value) μη συμπεριλαμβανομένων των μετρητών διαμορφώθηκε σε 24,3% ενώ ο καθαρός δείκτης μόχλευσης (Net Loan To Value) ήταν 21,0%.

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας την 31 η Δεκεμβρίου 2018 ανέρχονταν συνολικά σε € 1.303 χιλ. από € 2.536 χιλ. την 31η Δεκεμβρίου 2017.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την διανομή μερίσματος ποσού € 656 χιλ. ή € 0,055 ανά μετοχή, από τα κέρδη της χρήσης 2018.

ΠΗΓΗ

Share this post