Στις 5/2 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Στις 5/2 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Grivalia αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που συνεδρίασε έγκυρα την 17η Δεκεμβρίου 2018 και αποφάσισε μεταξύ άλλων τα εξής:

 

Α) Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό 10.345.991,49 ευρώ μέσω της ακύρωσης 4.857.273 ιδίων μετοχών της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε ποσοστό 4,80% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού και

 

Β) την περαιτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό 40.489.145,34 ευρώ μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά 0,42 ευρώ και επιστροφή του ποσού της μείωσης στους μετόχους με μετρητά και τη σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού.

 

Μετά τις ανωτέρω μειώσεις, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €164.848.663,17 και διαιρείται σε 96.402.727 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών 1,71€ η κάθε μία.

 

Την 18η Ιανουαρίου 2019 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) µε Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1635191, η με αριθμό 6339/18-01-2019 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας κατά τα ανωτέρω.

 

Η επιτροπή εταιρικών πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη συνεδρίαση της την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 ενημερώθηκε για την εν λόγω διαγραφή των ιδίων μετοχών της Εταιρείας καθώς και την περαιτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από €2,13 σε €1,71 και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,42 ανά μετοχή.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019 οι ίδιες μετοχές της Εταιρείας (4.857.273 μετοχές) ακυρώνονται και διαγράφονται.

 

Από την Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019 οι λοιπές μετοχές της Εταιρείας (96.402.727 μετοχές) θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία € 1,71 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,42 ανά μετοχή. Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

 

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου €0,42 ανά μετοχή είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019.

 

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019.

ΠΗΓΗ

Share this post