Έως 24 Νοεμβρίου 2023 μπορούν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις του αμπελοοινικού τομέα να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη συμμετοχή τους σε επενδυτικά προγράμματα, με έμφαση σε αυτά που στοχεύουν στην αύξηση του μεριδίου στην αγορά των πιστοποιημένων κρασιών.

Δικαιούχοι είναι οι οινοποιητικές επιχειρήσεις ή επαγγελματικές οργανώσεις, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις οργανώσεων οινοπαραγωγών, προσωρινές ή μόνιμες ενώσεις δύο ή περισσότερων οινοπαραγωγών που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου, καθώς και οι αμπελοοινικές επιχειρήσεις οι οποίες οινοποιούν σε εξωτερικούς συνεργάτες την παραγωγή τους αλλά εκτελούν οι ίδιοι την πώληση των οινικών τους προϊόντων.

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες για την εφαρμογή των παρεμβάσεων Π2-58.2 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία σε υποδομές οινοποιίας» και Π2-58.6 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής» που αφορούν στον τομέα του κρασιού, σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ) της περιόδου 2023-2027, καθορίστηκαν με απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ ΕΔΩ

Ειδικότερα, καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η διαδικασία αξιολόγησης, βαθμολόγησης και κατάταξης, οι διοικητικοί έλεγχοι, η διαδικασία έγκρισης καθώς και η διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με την απόφαση, στόχος είναι η ενίσχυση του προσανατολισμού στην αγορά και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελοοινικών εκμεταλλεύσεων. Αποτέλεσμα αυτών των χαρακτηριστικών είναι η καλύτερη θέση του παραγωγού στην αλυσίδα αξίας. Έμφαση δίνεται σε επενδύσεις που εξυπηρετούν το στόχο της αύξησης του μεριδίου στην αγορά των πιστοποιημένων οίνων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ποικιλιακών, ονομασία κατά παράδοση, βιολογικών οίνων) και σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από ΜΜΕ και συλλογικές δομές.

Έμφαση δίνεται σε επενδύσεις που εξυπηρετούν το στόχο της αύξησης του μεριδίου στην αγορά των πιστοποιημένων οίνων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ποικιλιακών, ονομασία κατά παράδοση, βιολογικών οίνων) και σε επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από ΜΜΕ και συλλογικές δομές

Δράσεις για την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής

Οι παρεμβάσεις

Η παρέμβαση Π2-58.6 εξυπηρετεί τον τομεακό στόχο σχετικά με τη συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή, τη βελτίωση της βιωσιμότητας των συστημάτων παραγωγής και τη μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου του αμπελοοινικού τομέα της Ένωσης.

Αντίστοιχα, η παρέμβαση Π2-58.6 αφορά σε ενισχύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής με τη βελτίωση της χρήσης και της διαχείρισης των υδάτων, τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων και την εξοικονόμηση ενέργειας και την υποκατάσταση ενέργειας μέσω ΑΠΕ.

Οι ποσοτικοποιημένοι στόχοι των παρεμβάσεων είναι:

  • Η αύξηση του μεριδίου στην αγορά των πιστοποιημένων οίνων (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Ποικιλιακών, ονομασία κατά παράδοση, βιολογικών οίνων) κατά 5%.
  • Ο αριθμός των επενδυτικών σχεδίων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν να ανέρχονται τουλάχιστον στα 30 σχέδια ετησίως εκ των οποίων τουλάχιστον 20 σχέδια να αφορούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Χρηματοδότηση του προγράμματος

Το συνολικό ύψος των διαθέσιμων κονδυλίων για επενδύσεις των παρεμβάσεων στον τομέα του οίνου καθορίζεται ανά οικονομικό έτος σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ της περιόδου 2023- 2027.

Η συνεισφορά της Ένωσης στις πραγματικές δαπάνες της παρέμβασης Π2-58.2 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία σε υποδομές οινοποιίας» που χορηγείται μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) για την Ελλάδα, διαμορφώνεται ως εξήςι:

α. 50% των δαπανών για τις περιφέρειες που έχουν οριστεί ως λιγότερο ανεπτυγμένες. Δηλαδή, για τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που ανήκουν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, και Κρήτης.

β. 40% των δαπανών για τις άλλες περιφέρειες πλην των λιγότερο ανεπτυγμένων. Δηλαδή για τις Περιφερειακές Ενότητες (Π.Ε.) που ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής.

γ. 65% των δαπανών για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

Επίσης, η συνεισφορά της Ένωσης στις πραγματικές δαπάνες της παρέμβασης Π2-58.6 – «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυσης της οινοπαραγωγής» αφορά στη Δράση «V. Προστασία του περιβάλλοντος» και δεν υπερβαίνει το 50% των άμεσων ή επιλέξιμων δαπανών σε όλη την επικράτεια.

Η χρηματοδότηση των Δράσεων των παρεμβάσεων Π2-58.2 και Π2-58.6 ανά Περιφέρεια αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια προτεραιότητας

Για την κατανομή των κονδυλίων στις επιλέξιμες αιτήσεις ορίζονται τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια που διαμορφώνουν τη βαθμολογία του κάθε επενδυτικού σχεδίου, με σκοπό να υπηρετήσουν τους στρατηγικούς στόχους της παρούσας, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 3 και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμων κονδυλίων, σύμφωνα με το ΣΣ ΚΑΠ 2021- 2027 όπως ισχύει.

Τα κριτήρια προτεραιότητας ένταξης στις παρεμβάσεις Π2-58.2 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία σε υποδομές οινοποιίας» και Π2-58.6 «Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας της οινοπαραγωγής» αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Περισσότερα Εδω

Προηγούμενο άρθροΗ Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας για την επανεκκίνηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους
Επόμενο άρθροΒόλος: Ελεύθερος ο 33χρονος που παρέσυρε και σκότωσε το βρέφος