Τις καταγγελίες κατά του πρώην Υπουργού Αθλητισμού κ. Αυγενάκη για αμοιβές χιλιάδων
ευρώ σε «άμισθα» στελέχη της Οργανωτικής Επιτροπής Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου
Αθλητισμού ΟΕΔΜΑ, σκιώδεις διορισμούς και κατασπατάληση δημοσίου χρήματος έφεραν
στη Βουλή με πρωτοβουλία του Τομεάρχη Αθλητισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Βουλευτή
Μαγνησίας Αλέξανδρου Μεϊκόπουλου 27 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η ΟΕΔΜΑ – Motorsport Greece είναι εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Παιδείας,
Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Παρά σχετική Υπουργική Απόφαση που ρητώς
αναφέρει τον άμισθο χαρακτήρα του Προέδρου της ΟΕΔΜΑ, τα τελευταία χρόνια
αποφάσεις Προέδρου αναρτηθείσες στη Διαύγεια καταγράφουν αμοιβές χιλιάδων ευρώ
προς το πρόσωπό του. Από το 2021 μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ΟΕΔΜΑ διορίστηκε
ο αδερφός της συζύγου του κ. Αυγενάκη, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες εκπροσώπων του
μηχανοκίνητου αθλητισμού o ανωτέρω διορισμός έγινε χωρίς να γίνουν γνωστά τα
κριτήρια της επιλογής και η σχέση του συγκεκριμένου προσώπου με τον μηχανοκίνητο
αθλητισμό. Ο εξ αγχιστείας συγγενής του πρώην Αναπλ. Υπουργού Αθλητισμού φαίνεται
πως διορίστηκε επίσης Υπεύθυνος Εθελοντών του Ράλι Ακρόπολις, λαμβάνοντας για
υπηρεσίες μόλις 30 ημερών πολλές χιλιάδες ευρώ. Υπέρογκες αμοιβές φαίνεται να έχουν
λάβει τα τελευταία τέσσερα χρόνια και στελέχη της ΟΕΔΜΑ. Τα ανωτέρω γεννούν
σοβαρές υπόνοιες παράτυπης οικονομικής διαχείρισης, παράνομου χρηματισμού και
κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος», ανέφεραν οι Βουλευτές.

Στη σχετική κοινοβουλευτική Ερώτηση καλούν τον νυν Αναπλ. Υπουργό Αθλητισμού να
απαντήσει στα εξής καίρια ερωτήματα:
1. Γνωρίζει τις εν λόγω αμοιβές που αποφασίζει τα τελευταία χρόνια η Οργανωτική Επιτροπή
Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού; Γνωρίζει τα σχετικά ποσά και τους
δικαιούχους αυτών;
2. Έχει διατάξει ποτέ τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου στην ΟΕΔΜΑ ως φορέα
εποπτευόμενο από το Υπουργείο;
3. Λαμβάνοντας υπόψη τον δημόσιο χαρακτήρα των αναρτητέων στην Διαύγεια πράξεων, πώς
επέτρεψε να λαμβάνονται αποφάσεις αμοιβής του Προέδρου της ΟΕΔΜΑ ενώ
απαγορεύεται με σχετική ΥΑ;
4. Γνωρίζει για τον διορισμό του εξ αγχιστείας συγγενή του πρώην Αναπλ. Υπουργού
Αθλητισμού ως μέλος ΓΣ της ΟΕΔΜΑ ενώ σύμφωνα, με καταγγελίες των εκπροσώπων του
μηχανοκίνητου αθλητισμού, το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει καμία σχέση με τους αγώνες
αυτοκινήτου και ειδικά με την οργάνωση αγώνων αυτοκινήτου;
5. Γιατί παρά τον άμισθο χαρακτήρα της ιδιότητας του μέλους της ΓΣ της ΟΔΜΑΕ, το εν λόγω
πρόσωπο λάμβανε αμοιβές πολλών χιλιάδων ευρώ;

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΡΩΤΗΣΗ
ΘΕΜΑ: Παράνομες αμοιβές χιλιάδων ευρώ, σκιώδεις διορισμοί και κατασπατάληση
δημοσίου χρήματος με φόντο την ΟΕΔΜΑ
Η Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού ΟΕΔΜΑ – Motorsport
Greece είναι φορέας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Συστάθηκε με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού με σκοπό την διεκδίκηση
και διοργάνωση διεθνών διοργανώσεων μηχανοκίνητου αθλητισμού.
Σύμφωνα με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ ΔΥΑ/681905/20588/4155/3-12-2020 και με την
τροποποίηση αυτής: «6. Ο Πρόεδρος [σ.σ. της ΟΕΔΜΑ] εκπροσωπεί δικαστικώς, εξωδίκως
και έναντι τρίτων την Επιτροπή στην Ελλάδα και το εξωτερικό, συγκαλεί τη Γενική
Συνέλευση και προεδρεύει των συνεδριάσεών της. Ο Πρόεδρος παρέχει τις υπηρεσίες του
αμισθί και χωρίς την καταβολή της στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015 προβλεπομένης
αποζημίωσης».
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος της ΟΕΔΜΑ είναι άμισθος και δεν αποζημιώνεται για
την υπηρεσία και το έργο που παρέχει.
Αποφάσεις Προέδρου από το 2023 και 2024 αναρτημένες στη Διαύγεια εν τούτοις,
αναιρούν τον παραπάνω άμισθο χαρακτήρα και προβλέπουν αποζημιώσεις για τον
Πρόεδρο της ΟΕΔΜΑ και μάλιστα πολλών χιλιάδων ευρώ.
Ενδεικτικά:
1) Αμοιβή Προέδρου – 2023 40.000€
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A875%CE%9646%CE%9C8%CE%9B%CE%A1-
%CE%92%CE%A6%CE%A6?inline=true
2) Συμπληρωματική αμοιβή Προέδρου – 2023 19.000€
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A173%CE%9946%CE%9C8%CE%9B%CE%A1-
%CE%9A%CE%985?inline=true
3)Συμπληρωματική αμοιβή Προέδρου – 2024 19.000€
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A173%CE%9946%CE%9C8%CE%9B%CE%A1-
%CE%9A%CE%985?inline=true
Σύμφωνα επίσης με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑΔΥΑ/681905/20588/4155/3-12-2020 και με την
τροποποίηση αυτής: «Τα μέλη της Γ.Σ. της Επιτροπής ορίζονται και αντικαθίστανται χωρίς
αποζημίωση με απόφαση του αρμοδίου Υφυπουργού Αθλητισμού και Πολιτισμού,
συμμετέχουν σε αυτή χωρίς αμοιβή, και χωρίς την καταβολή της στο άρθρο 21 του ν.
4354/2015 προβλεπομένης αποζημίωσης».

Σύμφωνα λοιπόν με την ως άνω Υπουργική Απόφαση, μέλος της Γενικής Συνέλευσης της
ΟΕΔΜΑ από το 2021 διορίστηκε ο αδερφός της συζύγου του πρώην Αναπλ. Υπουργού
Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη. [Παρουσίαση του Υπευθύνου Εθελοντών –
https://www.acropolisrally.gr/2021/el/category-media-gr/nea/genika/164-enimerosi-
kriton-kai-ethelonton )
Από πουθενά ωστόσο δεν φαίνεται να προκύπτει η σύνδεση του συγκεκριμένου προσώπου
με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό αλλά και με βάση ποια κριτήρια επιλέχθηκε για την εν
λόγω θέση.
Εκτός από μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ΟΕΔΜΑ, ο εξ αγχιστείας συγγενής του πρώην
Αναπλ. Υπουργού Αθλητισμού φαίνεται πως διορίστηκε επίσης Υπεύθυνος Εθελοντών του
Ράλι Ακρόπολις. Αυτή τη φορά η θέση του ήταν επ’ αμοιβή.
Για την εργασία προετοιμασίας και οργάνωσης των εθελοντών του Ράλι, δηλαδή για
υπηρεσίες μερικών ημερών πριν την διενέργεια των αγώνων, συνολικά περίπου 30 ωρών, ο
εν λόγω Υπεύθυνος φαίνεται ότι έλαβε πάνω από πάνω από 25.000€ συνολικά.
Ενδεικτικά:
1)19.592€ το 2021
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%91%CE%9C%CE%9D46%CE%9C8%CE%9B%CE%A
1-9%CE%932?inline=true
2) 8.680€ το 2022
https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A37446%CE%9C8%CE%9B%CE%A1-
%CE%92%CE%934?inline=true
3) 17.360 € το 2023
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A69%CE%9946%CE%9C8%CE%9B%CE%A1-
%CE%918%CE%A1?inline=true
Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι εκτός της ιδιότητας του Υπεύθυνου Εθελοντών του
Ράλι, ο εξ αγχιστείας συγγενής του πρώην Αναπλ. Υπουργού Αθλητισμού διατήρησε την
ιδιότητά του ως μέλος της ΓΣ της ΟΔΜΑΕ με την αμοιβή του για τις Υπηρεσίες Υπεύθυνου
Εθελοντών να έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την άμισθη ιδιότητά του ως μέλος της ΓΣ.
Σύμφωνα με σχετικές αναρτηθείσες στη Διαύγεια αποφάσεις, υπέρογκες αμοιβές φαίνεται
να έχουν λάβει τα τελευταία τέσσερα χρόνια και άλλα στελέχη της ΟΕΔΜΑ, χωρίς μάλιστα
στις αναρτηθείσες αποφάσεις να αναγράφονται τα ονόματα των στελεχών που έλαβαν
αμοιβές πολλών χιλιάδων ευρώ.
Ενδεικτικά:
https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=q:%22%CE%91%CE%BC%CE%BF%CE
%B9%CE%B2%CE%AD%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%87%CF%
8E%CE%BD%22&page=0&fq=organizationUid:%22100066055%22&sort=relative

Επειδή, η ΟΕΔΜΑΕ – Motorsport Greece είναι εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου
Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
Επειδή, παρά σχετική Υπουργική Απόφαση που ρητώς αναφέρει τον άμισθο χαρακτήρα του
Προέδρου της ΟΕΔΜΑ, τα τελευταία χρόνια αποφάσεις Προέδρου αναρτηθείσες στη
Διαύγεια καταγράφουν αμοιβές χιλιάδων ευρώ προς το πρόσωπό του.
Επειδή, από το 2021 μέλος της Γενικής Συνέλευσης της ΟΕΔΜΑ διορίστηκε ο αδερφός της
συζύγου του πρώην Αναπλ. Υπουργού Αθλητισμού κ. Λευτέρη Αυγενάκη.
Επειδή, σύμφωνα με καταγγελίες εκπροσώπων του μηχανοκίνητου αθλητισμού o ανωτέρω
διορισμός έγινε χωρίς να γίνουν γνωστά τα κριτήρια της εν λόγω επιλογής.
Επειδή, ο εξ αγχιστείας συγγενής του πρώην Αναπλ. Υπουργού Αθλητισμού φαίνεται πως
διορίστηκε επίσης Υπεύθυνος Εθελοντών του Ράλι Ακρόπολις, λαμβάνοντας για υπηρεσίες
ημερών πολλές χιλιάδες ευρώ.
Επειδή, υπέρογκες αμοιβές φαίνεται να έχουν λάβει τα τελευταία τέσσερα χρόνια και
στελέχη της ΟΕΔΜΑ.
Επειδή, τα ανωτέρω γεννούν σοβαρές υπόνοιες παράτυπης οικονομικής διαχείρισης,
παράνομου χρηματισμού και κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος.
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Γνωρίζει τις εν λόγω αμοιβές που αποφασίζει τα τελευταία χρόνια η Οργανωτική
Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού; Γνωρίζει τα σχετικά ποσά
και τους δικαιούχους αυτών;
2. Έχει διατάξει ποτέ τη διενέργεια οικονομικού ελέγχου στην ΟΕΔΜΑ ως φορέα
εποπτευόμενο από το Υπουργείο;
3. Λαμβάνοντας υπόψη τον δημόσιο χαρακτήρα των αναρτητέων στην Διαύγεια
πράξεων, πώς επέτρεψε να λαμβάνονται αποφάσεις αμοιβής του Προέδρου της
ΟΕΔΜΑ ενώ απαγορεύεται με σχετική ΥΑ;
4. Γνωρίζει για τον διορισμό του εξ αγχιστείας συγγενή του πρώην Αναπλ. Υπουργού
Αθλητισμού ως μέλος ΓΣ της ΟΕΔΜΑ ενώ, σύμφωνα με καταγγελίες των
εκπροσώπων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το εν λόγω πρόσωπο δεν έχει
καμία σχέση με τους αγώνες αυτοκινήτου και ειδικά με την οργάνωση αγώνων
αυτοκινήτου;
5. Γιατί παρά τον άμισθο χαρακτήρα της ιδιότητας του μέλους της ΓΣ της ΟΔΜΑΕ, το
εν λόγω πρόσωπο λάμβανε αμοιβές πολλών χιλιάδων ευρώ;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Ακρίτα Έλενα
Αποστολάκης Ευάγγελος
Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος
Βέττα Καλλιόπη
Γαβρήλος Γεώργιος

Γιαννούλης Χρήστος
Ζαμπάρας Μιλτιάδης
Ηλιόπουλος Όθων
Θρασκιά Ουρανία
Καλαματιανός Διονύσης
Καραμέρος Γεώργιος
Κασιμάτη Νίνα
Κεδίκογλου Συμεών
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μπάρκας Κων/νος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Ξανθόπουλος Θεόφιλος
Παναγιωτόπουλος Ανδρέας
Παπαηλιού Γεώργιος
Παππάς Νίκος
Παππάς Πέτρος
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιώτα
Σαρακιώτης Ιωάννης
Χρηστίδου Ραλλία

Προηγούμενο άρθροΜηνύματα αισιοδοξίας και προβληματισμού από τη Διευρυμένη Συνεδρίαση της ΚΕΕΕ στην Κόρινθο – Παρών και από το Επιμελητήριο Μαγνησίας
Επόμενο άρθροΖ. Μακρή: «Παράδοση εξοπλισμού από τα ΕΛΤΑ σε 30 ειδικά σχολεία Θεσσαλίας, Εύβοιας και Έβρου»