Τροπολογία για τη βελτίωση και επέκταση του επιδόματος ανεργίας και την αντιμετώπιση της ελλιπούς κάλυψης των ανέργων εποχικών εργαζομένων κατέθεσε η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, υλοποιώντας τη δέσμευση του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη, κατά τη χθεσινή (9/7) του συνάντηση με το προεδρείο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ).

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι εποχικοί εργαζόμενοι, δικαιούνται:

α) Επίδομα τακτικής ανεργίας διάρκειας 3 μηνών και 5 ημερών, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 100 ημέρες εργασίας.

β) Επίδομα τακτικής ανεργίας διάρκειας 4 μηνών και 5 ημερών, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει από 101 έως 125 ημέρες εργασίας.

γ) Επίδομα τακτικής ανεργίας διάρκειας 5 μηνών, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει από 126 έως 149 ημέρες εργασίας.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της τροπολογίας, «με την υφιστάμενη ρύθμιση, οι εποχικοί εργαζόμενοι, που έχουν πραγματοποιήσει 100 έως 149 ημέρες εργασίας δικαιούνται επίδομα ανεργίας 3 μηνών και 5 ημερών, είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι καθώς στερούνται εισοδήματος για πάνω από 3 μήνες την ώρα που το κόστος ζωής αυξάνει, ενώ με την προτεινόμενη ρύθμιση, αφενός μεν η παραπάνω κατηγορία ανέργων θα μπορέσει στην παρούσα περίοδο να ικανοποιήσει βασικές ανάγκες διαβίωσης, αφετέρου δε, παρέχονται ισχυρά κίνητρα ασφάλισης, δεδομένου ότι η εποχική εργασία χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας».

Επίσης, σε επόμενο νομοσχέδιο θα κατατεθεί – μετά τη σχετική νομοτεχνική επεξεργασία – η τροπολογία που θα υλοποιεί τη δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για την άρση των περιορισμών σε χορήγηση του επιδόματος μητρότητας στις εποχικά εργαζόμενες.

Το κείμενο της τροπολογίας

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού «Ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της τουριστικής εκπαίδευσης, επικαιροποίηση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των ξεναγών και των χρονομεριστικών μισθώσεων, ρυθμίσεις τουριστικών φορέων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση του τουρισμού».

Θέμα: «Επέκταση τακτικής επιδότησης ανεργίας των εποχικά εργαζομένων»

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη τροπολογία αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ελλιπούς κάλυψης των ανέργων εποχικών εργαζομένων και, κατά συνέπεια, της στέρησης εισοδήματος των εργαζομένων αυτών λόγω της εποχικότητας της εργασίας.

Αν και οι εποχικοί εργαζόμενοι έρχονται αντιμέτωποι με τις ιδιαίτερα απαιτητικές έως και εξαντλητικές συνθήκες, από άποψης χρόνου και ποιότητας εργασίας, με το ν. 3986/2011 (άρθρο 39 παρ. 1), τέθηκε όριο για το επίδομα των εποχιακά απασχολούμενων, από 1.1.2013, το οποίο θα προσδιοριζόταν στα 450 ημερήσια επιδόματα ανεργίας για την τελευταία τετραετία ενώ από την 1.1.2014, το όριο θα περιοριζόταν ακόμα περισσότερο στα 400 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Αυτό, στην πράξη, θα σήμαινε ότι δεν θα έπαιρνε καθόλου επίδομα η πλειοψηφία των εποχιακά εργαζομένων που δούλευαν πριν από το 2010 .

Στην προσπάθεια βελτίωσης της εν λόγω αρνητικής διαμορφωθείσας κατάστασης, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., με πρωτοβουλία του τότε Υφυπουργού Βασίλη Κεγκέρογλου με σχετική νομοθετική πρωτοβουλία (άρθρο 26 του ν. 4203/2013), έγκαιρα (πριν την έναρξη της νέας επιδότησης δυνάμει του άρθρου 39 του ν.3986/2011), ρύθμισε την επιδότηση των απασχολούμενων σε τουριστικά και άλλα εποχικά επαγγέλματα, προβλέποντας ότι οι εποχικοί εργαζόμενοι που έχουν πραγματοποιήσει από 100 έως 149 ημέρες εργασίας, δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας διάρκειας 3 μηνών και 5 ημερών.

Σήμερα, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται πλέον εκτός ενισχυμένης εποπτείας, ενώ έχουν διαμεσολαβήσει η πανδημία του κορωνοϊού, η ενεργειακή κρίση και η ραγδαία μείωση των εισοδημάτων των ελληνικών νοικοκυριών λόγω του κύματος μεγάλων ανατιμήσεων, οι εποχικοί εργαζόμενοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι: παρότι άνεργοι, παραμένουν χωρίς εισόδημα για περίπου τρεις μήνες μέχρι να επαναπροσληφθούν για να καλύψουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων στις οποίες απασχολούνται.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, αφενός η παραπάνω κατηγορία ανέργων θα μπορέσει στην παρούσα περίοδο να ικανοποιήσει βασικές ανάγκες διαβίωσης και, αφετέρου, παρέχονται ισχυρά κίνητρα ασφάλισης, δεδομένου ότι η εποχική εργασία χαρακτηρίζεται από υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι οι εποχικοί εργαζόμενοι, δικαιούνται:

α) επίδομα τακτικής ανεργίας διάρκειας 3 μηνών και 5 ημερών, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 100 ημέρες εργασίας.

β) επίδομα τακτικής ανεργίας διάρκειας 4 μηνών και 5 ημερών, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει από 101 έως 125 ημέρες εργασίας.

γ) επίδομα τακτικής ανεργίας διάρκειας 5 μηνών, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει από 126 έως 149 ημέρες εργασίας.

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2024

Άρθρο …

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού με τίτλο: «Ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της τουριστικής εκπαίδευσης, επικαιροποίηση του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος των ξεναγών και των χρονομεριστικών μισθώσεων, ρυθμίσεις τουριστικών φορέων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση του τουρισμού» προστίθεται άρθρο ως εξής:

«Η παρ. 9 του άρθρου 6 του ν.1545/1985 (Α/91), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

Οι δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας, με βάση τη διάταξη της περίπτωσης β` της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α` 91) όπως ισχύει, οι οποίοι στα κρίσιμα χρονικά διαστήματα, που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 περίπτωση β` εδάφιο πρώτο, του άρθρου 4 του ν. 1545/1985, έχουν πραγματοποιήσει α) 100 ημέρες εργασίας δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας διάρκειας 3 μηνών και 5 ημερών, β) από 101 έως 125 ημέρες εργασίας, δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας διάρκειας 4 μηνών και 5 ημερών ή γ) από 126 έως 149 ημέρες εργασίας, δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας διάρκειας 5 μηνών.

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, του άρθρου 2 του ν. 1874/1990 (Α` 18) και της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 1892/1990 (Α` 101) δεν ισχύουν για τους δικαιούχους του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

Η πρώτη, από την ισχύ της παρούσας, επιδότηση των δικαιούχων του πρώτου εδαφίου δεν εμπίπτει στον περιορισμό της προηγούμενης παραγράφου 8.

Ομοίως δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω περιορισμό, επόμενες επιδοτήσεις για τους δικαιούχους τακτικής ανεργίας, που θεμελιώνονται με βάση την παρούσα και μόνο παράγραφο.

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δύνανται να εφαρμοστούν και σε δικαιούχους του ανωτέρω πρώτου εδαφίου, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει από 150 έως 230 ημέρες εργασίας. Το δικαίωμα αυτό ασκείται ύστερα από αμετάκλητη, έγγραφη δήλωση των ενδιαφερομένων προς τον Δ.ΥΠ.Α..

Στις ρυθμίσεις της παρούσας εντάσσονται οι δικαιούχοι που η εργασιακή τους σχέση λύθηκε από 31.8.2013 και μετά.»

Περισσότερα Εδω

Προηγούμενο άρθροΨυχικό: Στον εισαγγελέα ο 44χρονος για τη δολοφονία του τοπογράφου
Επόμενο άρθροΕπιχειρηματικότητα στην Ελλάδα: Πώς αλλάζει η επενδυτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων