Ο Δήμος Βόλου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών:

 έξι (6) Οδηγών Αυτοκινήτων ΔΕ με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που αφορούν στη Δασοπροστασία – Πυρασφάλεια

 

Αναλυτικά:
“Έχοντας υπόψη:1.Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν.2.Τις διατάξεις του άρθρου 2παρ. 2 εδ. ιε του Ν. 4765/2021, όπως ισχύουν.3.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4795/2021.4.Την αριθ. 616/2022(ΑΔΑ:97Σ5Ω96-ΔΣΒ)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπήςαναφορικά με την πρόσληψη έξι(6) συνολικά ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρωναναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που αφορούν στη Δασοπροστασία –Πυρασφάλεια.5.Την αριθ. 55080/22-7-2022βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων.Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε ΙΤην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών:έξι(6) Οδηγών ΑυτοκινήτωνΔΕ με επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ́ κατηγορίαςγιατην αντιμετώπιση κατεπειγουσώνκαι πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότηταςκαι Ανακύκλωσης,που αφορούν στη Δασοπροστασία –Πυρασφάλεια.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣοι υποψήφιοι για την ειδικότητα τουΟδηγούΑυτοκινήτωνΔΕθα πρέπει να καταθέσουν :1.Αίτηση –υπεύθυνη δήλωσηστην οποία, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψηςκατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικακαι ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκανσε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.2.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.3.i.Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςή

ii.Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με αποδεικτικά εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών. 4.Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ ́ή C κατηγορίας5.Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ),η κατοχή του οποίου αποδεικνύεται είτε με την κατάθεση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου, είτε με την καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα στην κατηγορία Γ’. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ηπαρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα, ενώ ανάρτησήτης να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων των καταστημάτων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου www.dimosvolos.gr. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΟι ενδιαφερόμενοιμπορούν να αποστείλουν την αίτηση, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικάμε ηλεκτρονικό τρόποστηδιεύθυνση [email protected], ενώ πληροφορίες θα δίνονται στα τηλέφωνα 2421353118 και 2421353124(για τη διευκόλυνση των υποψηφίων θα υπάρχει στην αρχική ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου www.dimosvolos.grη σχετική Αίτηση –Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, σε επεξεργάσιμη μορφή).Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίαςθα αναγράφεται «ΑΙΤΗΣΗ-ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ-ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων αρχίζει την επόμενη της δημοσίευσης τηςπαρούσας ανακοίνωσης στην εφημερίδα, δηλαδήξεκινά την3/8/2022και λήγει την7/8/2022και ώρα 23:59″.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

Προηγούμενο άρθροΚυπριακό: Ο Χουλουσί Ακάρ κατηγορεί την ελληνική πλευρά για αδιαλλαξία
Επόμενο άρθροΖ. Μακρή: “105  μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στην Μαγνησία”