Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Group, θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου Marfin Investment Group (MIG), ανακοινώνει τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2018, τα οποία παρουσιάζουν ενοποιημένες Πωλήσεις 131,68 εκατ. ευρώ έναντι 112,04 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2017.

 

Τα Ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 8,81 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 7,07 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2017. Επισημαίνεται ότι η Attica Group ενοποιεί για πρώτη φορά την ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Α.Ν.Ε. («HSW»), στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του α΄ εξαμήνου 2018 και για περίοδο ενός μήνα (1.6.2018-30.6.2018).

 

Η άνοδος του κύκλου εργασιών του Ομίλου αντισταθμίστηκε από τη συνεχιζόμενη, σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2017, άνοδο της τιμής των καυσίμων που επιβάρυνε τα αποτελέσματα με ποσό άνω των 12 εκατ. ευρώ Υπενθυμίζεται ότι η τιμή των καυσίμων συνέχισε την ανοδική της πορεία αφού προηγήθηκε άνοδος κατά 50% το α’ εξάμηνο 2017, σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2016.

 

Επισημαίνεται ότι ο κλάδος της επιβατηγού ναυτιλίας έχει έντονη εποχικότητα με υψηλότερη κίνηση τους μήνες Ιούλιο έως Σεπτέμβριο και χαμηλότερη τους μήνες Νοέμβριο έως Φεβρουάριο.

 

Στις 30 Ιουνίου 2018, τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε 48,78 εκατ. ευρώ έναντι Ευρώ 44,10 εκατ. την 31η Δεκεμβρίου 2017.

 

Τα Ενσώματα Πάγια του Ομίλου παρουσίασαν αύξηση σε σχέση με την 31.12.2017 (664,70 εκατ. ευρώ έναντι 527,07 εκατ. ευρώ) η οποία οφείλεται στην ολική ενσωμάτωση της HSW.

 

Ο Όμιλος στις 30.6.2018 είχε μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 283,14 εκατ. ευρώ έναντι 214,43 εκατ. ευρώ στις 31.12.2017 και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 73,44 εκατ. ευρώ έναντι 24,30 εκατ. ευρώ στις 31.12.2017. Η αύξηση των δανειακών υποχρεώσεων προέκυψε κυρίως λόγω της ολικής ενσωμάτωσης της HSW.

 

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 405,53 εκατ. ευρώ από 402,92 εκατ. ευρώ στις 31.12.2017.

 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

Το μεταφορικό έργο του Ομίλου, λαμβάνοντας υπόψη την ολική ενσωμάτωση των μεγεθών της HSW στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Attica Group, η οποία αφορά μόνο τον μήνα Ιούνιο (1.6.2018-30.6.2018), ανήλθε σε 2,05 εκατ. επιβάτες (αύξηση 32,5% σε σχέση με το α΄ εξάμηνο του 2017), 278,71 χιλ. Ι.Χ. οχήματα (αύξηση 27,0%) και 167,88 χιλ. φορτηγά οχήματα (αύξηση 14,5%).

 

Στις γραμμές της Αδριατικής καθώς και στις γραμμές Ηρακλείου και Χανίων τα πλοία της Attica Group λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΝΕΑ

 

Εντός του α΄ εξαμήνου 2018 ολοκληρώθηκε η απόκτηση ποσοστού 98,83% του μετοχικού κεφαλαίου της HSW. Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην ολοκλήρωση της εξαγοράς ήταν οι εξής:

 

Τον Απρίλιο 2018, με την υπ’ αριθμ. 658/2018 ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εγκρίθηκε η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορούσε στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την Attica Group επί της HSW.

 

Η εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού περιελάμβανε δεσμεύσεις, οι οποίες κατά την κρίση της Επιτροπής ήταν κατάλληλες, επαρκείς και ανάλογες για να διασφαλίσουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού στην Ελληνική Ακτοπλοΐα. Οι δεσμεύσεις περιγράφηκαν αναλυτικά στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

 

Εντός του Μαΐου 2018 ο Όμιλος ολοκλήρωσε τη διαδικασία εξαγοράς πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της HSW στα πλαίσια υλοποίησης της από 11.08.2017 συμφωνίας με την Τράπεζα Πειραιώς και έτερο μέτοχο μειοψηφίας της HSW, για την εξαγορά συνολικά 37.789.833 μετοχών της HSW έναντι συνολικού τιμήματος 69,07 εκατ. ευρώ Μέρος του τιμήματος ανερχόμενο σε 25,61 εκατ. ευρώ καταβλήθηκε τοις μετρητοίς από ίδια διαθέσιμα της Attica Group, ενώ το υπολειπόμενο οφειλόμενο ποσό προς τους πωλητές ύψους 43,46 εκατ. ευρώ συμφωνήθηκε να εξοφληθεί με την παράδοση σε αυτούς συνολικά 24.145.523 νέων μετοχών της Attica Α.Ε. Συμμετοχών.

 

Με την από 26.06.2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Α.Ε. Συμμετοχών κατά ποσό 7.243.656,90 ευρώ με την έκδοση 24.145.523 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 και τιμής διάθεσης 1,80 εκάστη, με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων της «Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.» και ενός ακόμη μετόχου της μειοψηφίας της HSW. Αποφασίσθηκε επίσης η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υλοποιήθηκε και οι νέες μετοχές εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 31 Ιουλίου 2018.

 

Εντός του Ιουνίου 2018, ο Όμιλος ολοκλήρωσε την απόκτηση πρόσθετου ποσοστού 48,53% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας HSW σε υλοποίηση της από 26.10.2017 συμφωνίας με την εταιρία «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.» για την εξαγορά συνολικά 37.667.504 μετοχών της HSW έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς 78,5 εκατ. ευρώ

 

Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, η Attica Group προέβη στην πώληση του πλοίου SUPERFAST XII σε εταιρία του Ομίλου Grimaldi έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς 74,5 εκατ. ευρώ και η HSW στην πώληση του πλοίου HIGHSPEED 7 στην Minoan Lines έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς 25 εκατ. ευρώ

 

Πέραν της εξαγοράς της HSW, άλλα σημαντικά γεγονότα για τον Όμιλο κατά το α΄ εξάμηνο 2018 είναι τα εξής:

 

Στις 28.3.2018 ο Όμιλος ανακοίνωσε την τριπλή διάκρισή του στα Tourism AWARDS 2018 που διοργανώθηκαν από την Boussias Communications.

 

Στην τελετή απονομής που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, η Attica Group βραβεύτηκε ως ακολούθως:

– Gold βραβείο στην κατηγορία «Υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων / Δράσεις ΕΚΕ» – Συνολική Κοινωνική Προσφορά

– Silver βραβείο στην κατηγορία «Technology enhanced experience» – Υπηρεσία @sea Infotainment Platform

– Silver βραβείο στην κατηγορία «Προγράμματα Επιβράβευσης» – Πρόγραμμα Επιβράβευσης Πελατών SEASMILES.

 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28.6.2018, μεταξύ άλλων θεμάτων, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου, με μέλη τους κ.κ. Κυριάκο Μάγειρα, Μιχάλη Σακέλλη, Σπυρίδωνα Πασχάλη, Ηρακλή Σιμιτσιδέλλη, Γεώργιο Ευστρατιάδη, Παναγιώτη Θρουβάλα και Αναστάσιο Κυπριανίδη, εκ των οποίων ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Μιχάλης Σακέλλης και Αναστάσιος Κυπριανίδης. Επίσης η ίδια Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, τους κ.κ. Μιχάλη Σακέλλη, Αναστάσιο Κυπριανίδη και Γεώργιο Ευστρατιάδη. Πρόεδρος της Επιτροπής εκλέχτηκε ο κ. Μιχάλης Σακέλλης.

 

Στις 29 Ιουνίου 2018 η Attica Group ανακοίνωσε την τιμητική διάκρισή της στα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, στην κατηγορία των Βραβείων Επιχειρήσεων, υποκατηγορία «Περιβαλλοντική Πολιτική». Το βραβείο αυτό αποτελεί μία ακόμη αναγνώριση των προσπαθειών του Ομίλου για τη συστηματική και υπεύθυνη λειτουργία του σε θέματα περιβάλλοντος, βασικό πυλώνα του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου Attica.

 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

 

Η Διοίκηση του Ομίλου εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς για την εφαρμογή του επιχειρηματικού πλάνου και τη λειτουργική ενσωμάτωση της HSW.

ΠΗΓΗ

Προηγούμενο άρθροΣυμφωνία για Συμβολαιακή Τραπεζική με Hotel Brain Capital και Χαλβατζής Μακεδονική
Επόμενο άρθροΕπεκτείνει τη συνεργασία της με την Diehl Defence