Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας FG Europe ΕΦΤΖΙ +0,49% ανήλθαν σε 1,42 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 1,33 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017, αυξημένα κατά 6,77%. Η αύξηση οφείλεται στη σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων της Μητρικής Εταιρείας (από 3,45 εκατ. ευρώ την 30/6/2017 σε 2,12 εκατ. ευρώ, την 30/6/2018).

 

Το α΄ εξάμηνο του 2018 οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας στην εσωτερική αγορά ανήλθαν σε 16,78 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων πωλήσεων 19,06 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2017, σημειώνοντας μείωση 11,96%.

 

Η σχέση πωλήσεων εξωτερικού / εσωτερικού της Εταιρείας, διαμορφώθηκε σε 61/39 το α΄ εξάμηνο του 2018 έναντι της σχέσης 58/42 της αντίστοιχης περιόδου του 2017.

 

Οι πωλήσεις των Διαρκών Καταναλωτικών Αγαθών του Ομίλου σε τρίτους ανεξάρτητους πελάτες, ανήλθαν σε 43,70 εκατ. ευρώ έναντι  46,95 εκατ. ευρώ αυτών του α΄ εξαμήνου του 2017, μειωμένες λόγω κυρίως των κλιματολογικών συνθηκών της περιόδου, οι οποίες δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές.

 

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου, διαμορφώθηκαν σε 0,93 εκατ. ευρώ, έναντι 2,20 εκατ. ευρώ αυτών του αντίστοιχου εξαμήνου του 2017, λόγω της επιβάρυνσης των αποτελεσμάτων του Ομίλου από τα αρνητικά αποτέλεσμα των θυγατρικών του εξωτερικού και κυρίως της Τουρκίας (λόγω της οικονομικής κρίσης και της ραγδαίας πτώσης της ισοτιμίας της Τουρκικής Λίρας το α΄ εξάμηνο του 2018, ζημία 0,76 εκατ. ευρώ), της θυγατρικής εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο (ζημία 0,54 εκατ. ευρώ), η οποία λόγω της μικρής σχετικά δραστηριοποίησης της, δεν έχει ακόμη αποκτήσει την απαιτούμενη δυναμική, αλλά και της Ιταλίας, η οποία παρά την σημειωθείσα αύξηση των πωλήσεων (5,43%), διαμόρφωσε οριακά αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία 0,07 εκατ. ευρώ).

 

Αναλυτικά σε επίπεδο μητρικής:

Οι πωλήσεις κλιματιστικών το α΄ εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε 40,92 εκατ. ευρώ έναντι 42,74 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017, μειωμένες 4,26%. Οι πωλήσεις κλιματιστικών στην εσωτερική αγορά μειώθηκαν κατά 13,87%, διαμορφούμενες σε 14,22 εκατ. ευρώ, έναντι πωλήσεων 16,51 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2017.

 

Οι λευκές συσκευές ESKIMO, αύξησαν τις πωλήσεις τους κατά 13,27% ανερχόμενες το α΄ εξάμηνο του 2018 σε 2,56 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων πωλήσεων 2,26 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2017.

 

Οι συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας εμφανίζονται μειωμένες κατά 3,99% (από 45,29 εκατ. ευρώ τον 06/2017 σε 43,48 εκατ. ευρώ τον 06/2018), λόγω κυρίως των μη ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών.

 

Τα μικτά κέρδη της περιόδου, λόγω της σημειωθείσας μείωσης των πωλήσεων με δεδομένο ότι ο συντελεστής μικτού κέρδους διαμορφώθηκε ελάχιστα χαμηλότερα (από 21,98% τον 06/2017 σε 21,42% τον 06/2018), ανήλθαν σε 9,31 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2018 από 9,96 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2017.

 

Τα γενικά έξοδα της Μητρικής Εταιρείας (διοίκηση – διάθεση – λοιπά) διαμορφώθηκαν στα ίδια σχεδόν επίπεδα με αυτά του α΄ εξάμηνου του 2017 (6,46 εκατ. ευρώ), ανερχόμενα το α΄ εξάμηνο του 2018 σε 6,47 εκατ. ευρώ.

 

Το λειτουργικό κέρδος EBITDA διαμορφώθηκε το α΄ εξάμηνο του 2018 σε 3,04 εκατ. ευρώ έναντι 3,85 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνου του 2017 σημειώνοντας μείωση 20,88%. Το Λειτουργικό Περιθώριο από 8,49% το α΄ εξάμηνο του 2017, μειώθηκε το α΄ εξάμηνο του 2018 σε 7,00%.

 

Σημαντικά μειωμένο κατά 35,20%, εμφανίζεται το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα της περιόδου (έξοδο ποσού 1,44 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχου εξόδου το α΄ εξάμηνο του 2017, ποσού 2,23 εκατ. ευρώ), λόγω της μη ύπαρξης συναλλαγματικών διαφορών δεδομένου ότι η Εταιρεία από 1/1/2018 σε συμφωνία με τη FUJITSU και τη MIDEA πραγματοποιεί τις αγορές της σε ευρώ.

 

Η σημαντική μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων, είχε ως αποτέλεσμα τα καθαρά προ φόρων κέρδη της Εταιρείας να διαμορφωθούν το α΄ εξάμηνο του 2018 στα 1,42 εκατ. ευρώ από 1,33 εκατ. αυτών του α΄ εξαμήνου του 2017.

 

Τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε 0,94 εκατ. ευρώ έναντι αυτών του α΄ εξαμήνου 2017 0,93 εκατ. ευρώ.

 

Τα αποθέματα της Εταιρείας εμφανίζονται αυξημένα κατά 32,94%, ανερχόμενα σε 47,99 εκατ. ευρώ έναντι 36,10 εκατ. ευρώ αυτών της 31/12/2017. Εκτιμάται ότι, όπως συμβαίνει συνήθως το δεύτερο εξάμηνο του έτους, το ύψος των αποθεμάτων θα μειωθεί σημαντικά με τις πωλήσεις του επόμενου διαστήματος.

 

Οι Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 51,77%, ανερχόμενες στα 47,64 εκατ. ευρώ έναντι 31,39 εκατ. αυτών της 31/12/2017. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των απαιτήσεων της Μητρικής Εταιρείας, ως αποτέλεσμα της εποχικότητας των πωλήσεων, αλλά και στην αύξηση των απαιτήσεών της από τις θυγατρικές της εταιρείες. Το ύψος των απαιτήσεων αναμένεται να μειωθεί με την ρευστοποίηση των υπολοίπων τους επόμενους μήνες του έτους.

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανήλθαν σε 119,14 εκατ. ευρώ έναντι υποχρεώσεων 88,27 εκατ. ευρώ την 31/12/2017 λόγω αύξησης, των μακροπρόθεσμων δανείων κατά 12 εκατ. ευρώ (λόγω υπογραφής του νέου Κ.Ο.Δ.) και των υποχρεώσεων προς τον βασικό προμηθευτή της Εταιρείας. Οι εν λόγω υποχρεώσεις προβλέπεται να περιοριστούν σημαντικότατα τους αμέσως προσεχείς μήνες βάσει του προγράμματος πληρωμών της Εταιρείας.

 

Σε επίπεδο Ομίλου:

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν την 30/6/2018 σε 48,75 εκατ. ευρώ έναντι 52,13 εκατ. ευρώ αυτών της 30/6/2017.

 

Τα έσοδα του Ομίλου στον τομέα της ενέργειας διαμορφώθηκαν στα ίδια σχεδόν επίπεδα ανερχόμενα σε 4,93 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2018 από 4,97 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2017.

 

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου μειωμένα κατά 7,04% διαμορφώθηκαν το α΄ εξάμηνο του 2018 σε 13,40 εκατ. ευρώ, έναντι 14,41 εκατ. ευρώ των αντίστοιχων του 2017. Ο συντελεστής μικτού κέρδους ανήλθε σε 27,48% διατηρούμενος στα ίδια επίπεδα με αυτόν του εξαμήνου του 2017 (27,65%).

 

Τα γενικά έξοδα του εξαμήνου στον Όμιλο εμφανίζονται αυξημένα κατά 6,42%, ανερχόμενα στα 10,60 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων εξόδων του εξαμήνου του 2016 ποσού 9,96 εκατ.ευρώ. Η σημειωθείσα αύξηση των γενικών εξόδων οφείλεται κυρίως στη λειτουργία το α΄ εξάμηνο του 2018 της θυγατρικής εταιρείας στην Αγγλία.

 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕBITDA), εμφανίζονται μειωμένα κατά 32,13% και διαμορφώθηκαν σε 4,71 εκατ. ευρώ από 6,94 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2017, με το λειτουργικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 9,65% από 13,30% το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

 

Το χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα του Ομίλου (έξοδο 2,15 εκατ. ευρώ έναντι εξόδου 2,54 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2017), εμφανίζεται μειωμένο κατά 15,14%, λόγω της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων της Μητρικής Εταιρείας.

 

Τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν την 30/6/2017 σε 0,93 εκατ. ευρώ έναντι 2,20 εκατ. ευρώ αυτών της 30/6/2017, με τα καθαρά μετά από φόρους αποτελέσματα να ανέρχονται σε 0,15 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 1,32 εκατ. ευρώ την 30/6/2017 αντίστοιχα.

 

Οι Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις του Ομίλου εμφανίζονται αυξημένες κατά 40,50% (53,32 εκατ. ευρώ την 30/6/2018 από 37,95 εκατ. την 31/12/2017) κυρίως λόγω της αύξησης των απαιτήσεων της Μητρικής Εταιρείας.

 

Αυξημένα κατά 36,45% εμφανίζονται τα αποθέματα του Ομίλου την 30/6/2018, ανερχόμενα σε 54,39 εκατ. ευρώ έναντι 39,86 εκατ. ευρώ την 31/12/2017, λόγω της προαναφερθείσας αύξησης των αποθεμάτων της Μητρικής (κυρίως λόγω εποχικότητας). Το ύψος των αποθεμάτων αναμένεται να μειωθεί τους επόμενους μήνες.

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου παρέμειναν στα ίδια σχεδόν επίπεδα, ανερχόμενα την 30/6/2018 σε 5,37 εκατ. ευρώ έναντι 5,35 εκατ. ευρώ αυτών της 31/12/2017.

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 28,54% (σε 145,14 εκατ. ευρώ από 112,91 εκατ. ευρώ την 31/12/2017), λόγω κυρίως της αύξησης των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων της Μητρικής Εταιρείας.

 

Η διοίκηση εκτιμά ότι η πορεία της Εταιρείας και του Ομίλου θα βελτιωθεί στο 2ο εξάμηνο του 2018, προσδοκώντας ότι η βελτίωση των κλιματολογικών συνθηκών θα συμβάλλει στη βελτίωση των πωλήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στα Βαλκάνια και την Ιταλία.

 

Την 7/9/2018 υπεγράφη συμφωνία με τη FUJITSU GENERAL LIMITED για τη μεταβίβαση του 51% των μετοχών της θυγατρικής της Εταιρείας στην Ιταλία F.G. EUROPE ITALIA S.p.A. Η μεταβίβαση των μετοχών θα υλοποιηθεί την 4/1/2019.

 

Το τίμημα που θα καταβληθεί στην F.G. EUROPE A.E. στις 4/1/2019 για την πώληση του 51% των μετοχών της Ιταλικής θυγατρικής της ανέρχεται σε ¤10.000.000, έναντι κόστους της εν λόγω συμμετοχής (του 51%), ποσού 715.020 ευρώ.

 

Η εν λόγω αγοραπωλησία γίνεται προκειμένου, να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι δεσμοί αυξάνοντας τη συνεργασία με το βασικό προμηθευτή μας τη FUJITSU GENERAL Ιαπωνίας, να μειώσουμε τον τραπεζικό δανεισμό εξοφλώντας ισόποσα με το τίμημα δάνεια και να επιτύχουμε δια της συνεργασίας, καλύτερα αποτελέσματα στην θυγατρική μας, η οποία θα αγοράζει πλέον απευθείας από τη FUJITSU GENERAL με καλύτερους όρους, γεγονός που θα της δώσει τη δυνατότητα να πουλάει σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές και με εξίσου καλά περιθώρια κέρδους.

 

Οι εμπορικές σχέσεις όσον αφορά τις μέχρι τώρα απαιτήσεις θα διατηρηθούν ως έχουν μέχρι την πλήρη εξόφληση των πιστώσεων και το στοκ των εμπορευμάτων που διατηρεί η F.G. EUROPE A.E. στο Λιβόρνο θα πουληθεί άμεσα ή έμμεσα (μέσω της FUJITSU GENERAL LTD) στην θυγατρική μας στην Ιταλία.

 

Αποτέλεσμα της εξέλιξης αυτής θα είναι να μειωθούν οι ανάγκες χρηματοδότησης για κεφάλαιο κίνησης της F.G. EUROPE A.E. κατά ευρώ 15 εκατ. τουλάχιστον, ποσό που μέχρι σήμερα απασχολείτο για την κάλυψη των αναγκών της θυγατρικής της σε πιστώσεις και αποθέματα.

 

Η θετική αυτή εξέλιξη θα έχει πολύ καλό αντίκτυπο στη σχέση μας με το βασικό προμηθευτή της Εταιρείας μας, τη FUJITSU GENERAL και προοιωνίζει αντίστοιχες στρατηγικές μελλοντικές συνεργασίες.

ΠΗΓΗ

Προηγούμενο άρθροΕίμαι έτοιμη να συμβάλλω με κάθε τρόπο στο έργο της Δικαιοσύνης
Επόμενο άρθροΟδηγίες του δήμου Γλυφάδα στους πολίτες για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας