Στο καθορισμό των διδάκτρων των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και των ΚΔΑΠ θα προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου στην σημερινή συνεδρίασή του.

Στη σχετική εισήγηση, αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διδάκτρων για το σχολικό έτος 2024-2025. Ορισμός τριμελούς ειδικής επιτροπής καθώς και της επιτροπή ενστάσεων, για την επαναξιολόγηση επανεγγραφών και την αξιολόγηση των αιτήσεων για την εισαγωγή παιδιών, και κριτήρια επιλογής αυτών για τους βρεφικούς βρεφονηπιακούς παιδικούς σταθμούς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών  που θα πραγματοποιηθούν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης θα πρέπει να λάβει σχετική απόφαση για να εγκρίνει τον καθορισμό διδάκτρων και την τριμελή επιτροπή επαναξιολόγησης επανεγγραφών και αξιολόγησης των αιτήσεων που θα αποτελείται από ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου ως πρόεδρο της επιτροπής καθώς και τον αναπληρωτή του και υπηρεσιακά μέλη την κ. Μπέντα Νικολέττα προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και την κ. Μπελέτη Ζησούλα προϊσταμένη τμήματος, με αναπληρωτές αντίστοιχα την κ. Τζανέρη Ευαγγελία και την κ. Στεφούδη Παγώνα.

Στην επιτροπή ενστάσεων που θα αποτελείται από ένα μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, ως πρόεδρο της επιτροπής καθώς και τον αναπληρωτή του και υπηρεσιακά μέλη της επιτροπής την κ. Ανέστη Δήμητρα προϊσταμένη τμήματος και την κ. Σκαφίδα Θεοδώρου Αφροδίτη προϊσταμένη τμήματος, με αναπληρωτές αντίστοιχα τον κ. Μπάλλα Διονύση και την κ. Παχή Ευτέρπη.

Καθορισμός Διδάκτρων

Α.ΠΑΙΔΙΚΟΙ–ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ   ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΓΟΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ  
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 0 ΜΕΧΡΙ 9.000,00 ΕΥΡΩ 0,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 9.000,01 ΜΕΧΡΙ 12.000,00 ΕΥΡΩ 40,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 12.000,01 ΜΕΧΡΙ 15.000,00 ΕΥΡΩ 55,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 15.000,01 ΜΕΧΡΙ 18.000,00 ΕΥΡΩ 70,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 18.000,01 ΜΕΧΡΙ 21.000,00 ΕΥΡΩ 90,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 21.000,01 ΜΕΧΡΙ 24.000,00 ΕΥΡΩ 105,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 24.000,01 Μ ΕΧΡΙ 27.000,00 ΕΥΡΩ 120,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΑΠΟ 27.000,01 ΜΕΧΡΙ 30.000,00 ΕΥΡΩ 145,00
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30.000,01 ΕΥΡΩ 160,00

ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΜΙΣΟ
70,00 45,00

Η λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών  αρχίζει 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους. Η λειτουργία διακόπτεται, το µήνα Αύγουστο, κατά τις επίσημες αργίες και τις εορτές, από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 5 Ιανουαρίου, από Μεγάλη Πέμπτη μέχρι την Κυριακή του Θωμά καθώς και την ημέρα του πολιούχου της πόλης.

Οι Δημοτικοί  Βρεφονηπιακοί σταθμοί  φιλοξενούν παιδιά ηλικίας: στους αποκλειστικά Βρεφικούς Σταθμούς από 6 μηνών έως 2,5 ετών και στους Παιδικούς από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στους δε μικτούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει από την 7:00 ώρα και λήγει την 16:00 ώρα

Οι γονείς οφείλουν να βοηθούν στην εύρυθμη λειτουργία των σταθμών ακολουθώντας τους όρους που ορίζονται για το σκοπό αυτό. Επίσης αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του συμφωνητικού.

Οι γονείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων για όλο το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025 τα οποία μπορούν να καταβάλλονται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις προς διευκόλυνσή τους.

 1. Η εξόφληση του τελευταίου ∆ιµήνου (Ιούνιος – Ιούλιος) καταβάλλεται μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν αξιολογείται η επανεγγραφή και η νέα εγγραφή.
 2. Σε περίπτωση διαγραφής νηπίου δεν επιστρέφεται η οικονομική εισφορά που έχει καταβληθεί. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση απουσίας ή ασθενείας τα δίδακτρα καταβάλλονται κανονικά καθώς και η οικονομική εισφορά του σχολικού λεωφορείου. Μη καταβολή των διδάκτρων συνιστά λόγο διαγραφής του νηπίου.
 3. Για τον υπολογισμό των διδάκτρων λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της προηγούμενης χρονιάς. Στην προκειμένη περίπτωση από το εκκαθαριστικό σηµείωµα του Φορολογικού Έτους 2023 που έχουν υποχρέωση να καταθέσουν οι γονείς (Εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2023-31/12/2023). Από το παραπάνω εισόδημα αφαιρείται το ετήσιο ποσό του ενοικίου για κύρια κατοικία της οικογένειας και το στεγαστικό δάνειο για κύρια κατοικία, για τα ποσά που έχουν πληρωθεί από 1-1-2023 μέχρι 31-12-2023. Απαραίτητη η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων (αποδείξεις, βεβαίωση τράπεζας κλπ.)
 4. Όταν ο ένας εκ των δυο γονέων είναι ελεύθερος επαγγελματίας, κατατάσσονται στην κατηγορία διδάκτρων (γονείς ελεύθεροι επαγγελματίες).
 5. Για την αναγκαστική είσπραξη των οφειλομένων ποσών από γονείς εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε), όπως ισχύουν κάθε φορά.

Επιπλέον, προτείνονται οι εξής ειδικές ρυθμίσεις :

 1. Για το σχολικό λεωφορείο προτείνεται για όλους χωρίς διάκριση και χωρίς καμία έκπτωση από το προηγούμενο αναφερόμενο τιµολόγιο, δεδομένου του ανταποδοτικού χαρακτήρα του και δεν συμψηφίζεται µε το ποσό των ταµείων.
 2. Για το δεύτερο παιδί μιας οικογένειας που φιλοξενείται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ∆ήµου Βόλου προτείνεται έκπτωση στο ποσό των διδάκτρων 20% και για το τρίτο παιδί που φιλοξενείται προτείνεται αντίστοιχα έκπτωση 30%
 • Για τις πολύτεκνες οικογένειες µε ανήλικα τέκνα προτείνεται έκπτωση 30% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων, που θα προκύψει, αφού γίνουν οι εκπτώσεις για το δεύτερο και το τρίτο παιδί, εφόσον αυτά φιλοξενούνται σε παιδικό σταθμό του ∆ήµου Βόλου. Απαραίτητη βεβαίωση συλλόγου πολυτέκνων.
 • Για οικογένειες όπου ο ένας γονιός είναι άτομο με αναπηρία η έκπτωση είναι 20%. Σε περίπτωση που και οι δυο γονείς είναι άτομα με αναπηρία η έκπτωση είναι 30%.
 • Για τις µονογονεϊκές οικογένειες προτείνεται να λαμβάνεται υπόψη ως οικογενειακό εισόδημα, εκείνου του γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, όταν καταβάλλεται διατροφή θα λαμβάνεται και αυτή υπόψη.
 • Σαν δικαίωμα εγγραφής στα νεοεισερχόμενα παιδιά προτείνεται το ποσό των 40 € προκειμένου τα ποσά που θα εισπραχθούν να διατεθούν για την αγορά παιδαγωγικού- εποπτικού υλικού.
 • Στις περιπτώσεις που τα δίδακτρα καταβάλλονται από διάφορα ταμεία, υπολογίζονται µε βάση το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.
 • Όταν µε υπαιτιότητα του Οργανισμού δεν λειτουργήσουν οι παιδικοί για κάποιες ηµέρες (π.χ. απεργία,…) δεν γίνεται καταβολή διδάκτρων γι’ αυτές τις ηµέρες (αναλογικά μηνιαίως). Το ίδιο ισχύει και για το σχολικό λεωφορείο. Η μείωση δεν ισχύει για τις προαναφερόμενες (διακοπές εργασίας εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα).

Β. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης – Στέκι Παιδιού Πολυµέρη και Ημερήσια Απογευματινή Απασχόληση Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΗΑΑΔΕ)

Λειτουργούν τµήµατα

1 Θερινό σχολείο 40€ το 4ωρο  και 70€ το 8ωρο  ανά  δεκαπενθήμερο (Από τις 07:00 έως τις 11:00 4ωρο και από 07:00 έως τις 15:00, 8ωρο), (δεν υπάρχουν επιπλέον εκπτώσεις)
2 Υποστήριξη στη μελέτη σχολικών μαθημάτων επόμενης ημέρας – Φιλαναγνωσία και δημιουργική γραφή 70€ το μήνα (τετράωρο καθημερινά)
3 Υποστήριξη στη μελέτη σχολικών μαθημάτων επόμενης ημέρας – Φιλαναγνωσία και δημιουργική γραφή 50€ το μήνα (δίωρο 3 φορές την εβδομάδα)
4 Ζωγραφική 20€ το μήνα (δίωρο την εβδομάδα) Κεραμική 20€ το μήνα (δίωρο την εβδομάδα) Μουσική προπαιδεία – μουσικοκινητική αγωγή 20€ το μήνα (δίωρο την εβδομάδα) Νέες Τεχνολογίες ( Ρομποτική,  Η/Υ) 20€ το μήνα (δίωρο την εβδομάδα) Θεατρικό παιχνίδι – Κουκλοθέατρο, Παραμύθι 20€ το μήνα (δίωρο την εβδομάδα) Σωματική έκφραση άσκηση και υγεία – ρυθμική – χορός 20€ το μήνα (δίωρο την εβδομάδα)

Ωράριο λειτουργίας των Κ.Δ.Α.Π.

Χειμερινό ωράριο είναι:  από 13:30 έως τις 21:30  Α΄ βάρδια 13:30 -17:30 Β΄ βάρδια 17:30-21:30

Θερινό ωράριο από 07:00 έως τις 15:00.  Η λειτουργία διακόπτεται, το µήνα Αύγουστο, κατά τις επίσημες αργίες και τις εορτές, από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και 5 Ιανουαρίου, από Μεγάλη Πέμπτη μέχρι την Κυριακή του Θωμά καθώς και την ημέρα του πολιούχου της πόλης.

Για το δεύτερο παιδί που φιλοξενείται προτείνεται έκπτωση 20% και για το τρίτο παιδί που φιλοξενείται 30%.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες µε ανήλικα τέκνα προτείνεται έκπτωση 30%. Απαραίτητη η προσκόμιση της βεβαίωσης από το σύλλογο πολυτέκνων.

Για τις τρίτεκνες οικογένειες µε ανήλικα τέκνα προτείνεται έκπτωση 30%  επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων. Απαραίτητο το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για το δεύτερο τµήµα παρακολούθησης από το ίδιο παιδί που φιλοξενείται προτείνεται έκπτωση  20% και για το τρίτο τµήµα προτείνεται έκπτωση 30%. Εξαιρούνται όλων των εκπτώσεων τα τμήματα μελέτης σχολικών µαθηµάτων.

Εκπαιδευτικά προγράµµατα  σε συνεργασία με σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 2ωρο 35 ευρώ το τµήµα.

Το προηγούμενο αναφερόμενο τιμολόγιο είναι ανταποδοτικό.

Οι γονείς αποδέχονται ανεπιφύλακτα του όρους του συμφωνητικού.

Γ.    ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ

1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
α.  Από 0 μέχρι 9.000 € 15 μόρια
β.  Από 9.001 μέχρι 35.000 € 10 μόρια
γ. Από 35.001 € και πάνω 05 μόρια
2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Επανεγγραφή Νηπίου 40 μόρια
Αριθμός ανήλικων τέκνων 2 παιδιά 04 μόρια
Αριθμός ανήλικων τέκνων 3 παιδιά 06 μόρια
Αριθμός ανήλικων τέκνων 4 παιδιά 10 μόρια
Ειδικές Οικογενειακές Καταστάσεις (κατά περίπτωση)
* Μονογονεϊκή Οικογένεια 10 μόρια
* Μέλος της οικογενείας (Πατέρας – Μητέρα – Παιδί) > 67% Αναπηρία 05 μόρια
* Παιδί διαζευγμένων 05 μόρια
Αδέλφια (που φιλοξενούνται  για το σχολικό έτος 2020-2021 σε παιδικό σταθμό) 05 μόρια
Στρατιωτικό Προσωπικό 05 μόρια
3. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Εργαζόμενοι και οι δύο γονείς 30 μόρια
Εργαζόμενος ο ένας από τους δύο γονείς 15  μόρια
Άνεργοι και οι δύο γονείς  5  μόρια

Επί της μοριοδότησης θα γίνονται ενστάσεις εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των καταστάσεων.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη:

1. Ο αριθμός των ανήλικων παιδιών της οικογένειας

2. Η ηλικία του παιδιού σε συνάρτηση με τις κενές θέσεις που υπάρχουν στα τμήματα με ημερομηνία γέννησης (ημέρα-μήνας-έτος), ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος και η εξέλιξη των παιδιών που φοιτούν στο τμήμα. Θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της ηλικίας του τμήματος. Τη θέση καταλαμβάνει το παιδί που τηρεί το κριτήριο αυτό.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εγγραφή – επανεγγραφή είναι σύμφωνα με (άρ.3 παρ.4 περ.ε της μεαριθμ.41087/5.12.2017 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και της Αν. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» τ.Β΄4249), είναι το αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας  με τους εμβολιασμούς που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του.

Πιστοποιητικό Υγείας, αναρτημένο έντυπο του φορέα, για τον απαραίτητο εμβολιασμό την καλή υγεία του παιδιού, υπογεγραμμένο από τον παιδίατρο.

Οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί σταθμοί σύμφωνα με τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών φιλοξενούν παιδιά ηλικίας: στους αποκλειστικά Βρεφικούς Σταθμούς από 6 μηνών έως 2,5 ετών και στους Παιδικούς από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στους δε μικτούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα δικαιολογητικά που θα ληφθούν υπόψη στη μοριοδότηση, θα είναι αποκλειστικά και μόνο εκείνα που θα κατατεθούν μέχρι το τέλος της ημερομηνίας κατάθεσης των αιτήσεων εγγραφής.

Μόρια επανεγγραφής θα λάβουν μόνο τα παιδιά που φιλοξενήθηκαν μέσω μοριοδότησης στις δομές κατά το προηγούμενο έτος. Δεν θα λάβουν μόρια επανεγγραφής τα παιδιά που φιλοξενήθηκαν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ηλεκτρονική Αίτηση του φορέα με τα στοιχεία του παιδιού και της οικογένειας συμπληρωμένα από τον κηδεμόνα.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όπου να είναι εμφανή οποιοδήποτε στοιχείο που να αφορά την οικογενειακή κατάσταση και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή και αντίγραφο.

Πιστοποιητικό Υγείας αναρτημένο έντυπο του φορέα, για τον απαραίτητο εμβολιασμό, (άρ.3 παρ.4 περ.ε της μεαριθμ.41087/5.12.2017 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και της Αν. Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» τ.Β΄4249), την καλή υγεία του παιδιού, υπογεγραμμένο από τον παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας  με τους εμβολιασμούς που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του (απαραίτητο δικαιολογητικό).

Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας φορ. έτους 2023 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2023-31/12/2023). Σε περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί ακόμη, προσκομίζεται το Εκκαθαριστικό Σημείωμα φορ. Έτους 2023, μέχρι να κατατεθούν οι νέες δηλώσεις, και όχι αργότερα από την 1η Σεπτεμβρίου. Όσοι υποβάλλουν ατομική φορολογική δήλωση και προσκομίζουν ατομικό εκκαθαριστικό, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά και το εκκαθαριστικό του συζύγου τους. Οι αιτούντες με σύμφωνο συμβίωσης, θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά τα εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικού έτους 2023 και των δυο μερών.

Βεβαιώσεις εργασίας γονέων

Μισθωτοί Δημόσιοι υπάλληλοι βεβαίωση εργασίας από την εκάστοτε υπηρεσία ή  πρόσφατη μισθοδοσία .

Μισθωτοί Ιδιωτικοί υπάλληλοι βεβαίωση εργασίας με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

Ελεύθεροι  επαγγελματίες βεβαίωση απασχόλησης από το ασφαλιστικό τους ταμείο.

Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του αποσπάσματος αναλυτικού λογαριασμού ασφάλισης (νέα μηχανογραφημένα ένσημα Ι.Κ.Α) ή αυτασφάλιση ή εργόσημο (για το εργόσημο αντίγραφο του εργοσήμου μαζί με την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας εντός των τελευταίων 12 μηνών που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον 2 μηνών για τα ένσημα σε περίπτωση αυτασφάλισης 50 ένσημα εντός των τελευταίων 12 μηνών.

Οι αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα, βεβαίωση ασφαλίσεως από τον ΟΓΑ ή βεβαίωση από τον ΟΓΑ ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

Άλλες μορφές απασχόλησης αντίγραφο σύμβασης  με έναν τουλάχιστον εκ των εργοδοτών.

Για Τίτλους κτήσης αντίγραφο δήλωσης  βεβαίωσης απογραφής στο ενιαίο μητρώο ΕΦΚΑ για το έτος 2023.

Για δελτίο παροχής υπηρεσιών απογραφικό δελτίο από το ενιαίο μητρώο ΕΦΚΑ για το έτος 2023.

Άνεργοι γονείς

Δελτίο ανεργίας ΟΑΕΔ με ημερομηνία έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου

ή αποδεικτικό ανανέωσης δελτίου ανεργίας

ή βεβαίωση χρόνου ανεργίας

ή βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας.

Οι πολύτεκνες οικογένειες θα πρέπει να προσκομίζουν επιπλέον βεβαίωση από τον Σύλλογο Πολυτέκνων. Χωρίς τη βεβαίωση αυτή δεν λαμβάνονται τα επιπλέον μόρια της πολυτεκνίας (4 ανήλικα 10 μόρια)

Σε διαζευγμένους γονείς απαιτείται η επιμέλεια τέκνου (η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου πρωτοδικείου) και διαζευκτήριο.

Σε περίπτωση που τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (Έγκυρο έντυπο μεταβολής ατομικών στοιχείων Μ1, φορολογική δήλωση).

Για την άγαμη μητέρα απαιτείται και ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, εάν αυτό δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Σε περίπτωση που είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό της επιτροπείας ανήλικου τέκνου. Σε περίπτωση χηρείας, απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Για τις ειδικές περιπτώσεις οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς απόδειξη της κατηγορίας που ανήκουν.

Με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω απαιτείται βεβαίωση ΚΕ.Π.Α.

Για τους αλλοδαπούς επιπλέον απαραίτητα δικαιολογητικά

Διαβατήριο με ισχυρή θεώρηση εισόδου ή

Βεβαίωση εγγραφής πολίτη Ε.Ε ή

Άδεια Διαμονής ή εργασίας ή

Βεβαίωση από Ο.Τ.Α  ά και β΄ βαθμού της Περιφέρειας ή του ΥΠΕΣΔΑ,  με την οποία βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση αδείας διαμονής ή εργασίας.

Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού μεταφρασμένο ή Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης.

Προϋποθέσεις επανεγγραφής

Για την επανεγγραφή απαιτούνται τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για να ισχύσει η μοριοδότηση της επανεγγραφής θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί τα δίδακτρα και τα μεταφορικά των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2024  σε διαφορετική περίπτωση δεν πριμοδοτείται  η επανεγγραφή.

Σε περίπτωση διαγραφής κατά τη διάρκεια του έτους ή τους δύο τελευταίους μήνες (Ιούνιο – Ιούλιο)  2023 – 2024 δεν ισχύουν τα μόρια της επανεγγραφής.

Ολοκλήρωση εγγραφής – επανεγγραφής

Για την εγγραφή – επανεγγραφή μέσω της μοριοδότησης θα ληφθούν υπόψη και θα είναι έγκυρα μόνο τα δικαιολογητικά που θα επισυναφτούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Εγγραφή σε παιδικούς & βρεφονηπιακούς σταθμούς» και θα ολοκληρώνεται επιλέγοντας την «οριστική υποβολή αίτησης» παίρνοντας ηλεκτρονικό αριθμό πρωτοκόλλου. Για τον υπολογισμό των διδάκτρων κατά την εγγραφή του τέκνου θα πρέπει να προσκομίσει ο κηδεμόνας το εκκαθαριστικό σημείωμα του φορολογικού έτους 2023 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2023-31/12/2023)

Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της επανεγγραφής από τρίτο άτομο απαιτείται εξουσιοδότηση του γονέα διότι ο κηδεμόνας του παιδιού υπογράφει το Ιδιωτικό συμφωνητικό με τον φορέα.

Ηλεκτρονικές αιτήσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, θα ληφθούν υπόψη ως εκπρόθεσμες και δεν θα μοριοδοτηθούν.

Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν μοριοδοτούνται και εξετάζονται αφού τελειώσει η λίστα της μοριοδότησης και εφόσον υπάρχουν κενά στη δομή και στην ηλικία του νηπίου.

Η αίτηση υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Η οριστικοποιημένη αίτηση παίρνει ηλεκτρονικά αριθμό Πρωτοκόλλου και μόνο τότε θεωρείται έγκυρη.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τον καθορισμό διδάκτρων και τα κριτήρια επιλογής αυτών, για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς του σχολικού έτους 2024-2025. Τον ορισμό ενός δημοτικού συμβούλου, ως πρόεδρο της επιτροπής, με τον αναπληρωτή του για την τριμελή ειδική επιτροπή επαναξιολόγησης, επανεγγραφών και αξιολόγησης των αιτήσεων ως προς την εισαγωγή των παιδιών για το έτος 2024-2025 καθώς και για την επιτροπή ενστάσεων τον ορισμό ενός μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, ως πρόεδρο της επιτροπής καθώς και τον αναπληρωτή του.

Προηγούμενο άρθροΟ Δημήτρης Σταρόβας βγήκε από την εντατική – Όλα τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του
Επόμενο άρθροΣτη φυλακή οι γονείς του βρέφους στη Βραυρώνα